เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

  การขอมีหนังสือเดินทาง (Passport / Reisepass)

 

 • ประเภทของหนังสือเดินทาง
  • หนังสือเดินทางธรรมดา อายุการใช้งาน ๕ ปี
  • หนังสือเดินทางธรรมดา อายุการใช้งาน ๑๐ ปี (เริ่มให้บริการตั้งแต่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป – รายละเอียด)
  • หนังสือเดินทางฉุกเฉิก อายุการใช้งาน ๑ ปี
 • การทำหนังสือเดินทางหลังจากได้นัดหมายแล้ว
  (๑) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการทำหนังสือเดินทางตามวันนัดในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.
  ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
  (๒)  เมื่อนัดหมายแล้ว ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องและเอกสารประกอบด้วยตนเอง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยรับได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ในยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยจะต้องนำใบรับหนังสือเดินทาง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • เอกสารประกอบที่ต้องนำมาในการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

  (๑) กรณีผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอายุการใช้งาน ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี โดยต้องมีเอกสารประกอบคำร้องดังต่อไปนี้

        ๑.๑  แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง และ หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
                 (ดาวโหลด์แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E- Passport และ หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง)
        ๑.๒  หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันตัวจริง

        ๑.๓  บัตรประชาชนไทยตัวจริง

                     กรณีที่เคยมีบัตรประชาชนไทยแล้ว แต่ไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงได้ สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแทนได้

                     (กรณีที่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทยเลย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน ปี เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางปกติ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้)

        ๑.๔  บัตรอนุญาตการมีถิ่นพำนักในสหพันธ์ฯ ตัวจริง (Aufenthaltstitel) หรือใบแสดงถิ่นที่อยู่ (Meldebescheinigung) อย่างใดอย่างหนึ่ง

 ๑.๕ กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล แต่ชื่อหรือนามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่เป็นปัจจุบัน : โปรดนำสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล ๑ ชุด หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนเป็นชื่อ หรือ นามสกุลใหม่แล้ว ๑ ชุด

         ๑.๖  หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ : นำซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ ๔.๐๕ ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง นำมามอบในวันยื่นคำร้องด้วย

 (๒)  กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย)  สามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอายุการใช้งาน ๕ ปี เท่านั้น โดยต้องมีเอกสารประกอบคำร้องดังต่อไปนี้

       ๒.๑  แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และ หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
                (ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E- Passportและหนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง)

๒.๒  หากเคยมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมอยู่แล้ว : ให้นำหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด

๒.๓  สำเนาสูติบัตรไทย (ใบแจ้งเกิดของไทย) ๑ ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี)

๒.๔  บัตรประชาชนไทยตัวจริง
– ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ถึง ๗ ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนบัตรประชาชนไทยได้
– ผู้ที่อายุครบ ๗ ปีขึ้นไป ต้องมีบัตรประชาชนไทยตัวจริง (หรือสำเนา) มาแสดง หากไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน ปี เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางปกติ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้

๒.๕  สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา อย่างละ ๑ ชุด

๒.๖  กรณีที่บิดา หรือ มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสมรสกับชาวต่างชาติ :  ให้นำทะเบียนสมรส
ของบิดาหรือมารดาพร้อมคำแปลภาษาไทยมาด้วย ๑ ชุด

๒.๗  กรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว : ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการปกครองบุตร
(ปค.๑๔) หรือ เอกสารอื่นใดที่ราชการออกให้ซึ่งระบุอำนาจปกครองบุตร มาด้วย ๑ ชุด 

๒.๘  กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำมรณบัตรพร้อมสำเนา ๑ ชุดมาด้วย

๒.๙ บัตรอนุญาตการมีถิ่นพำนักในสหพันธ์ฯ ตัวจริง (Aufenthaltstitel) หรือใบแสดงถิ่นที่อยู่ (Meldebescheinigung) อย่างใดอย่างหนึ่ง

๒.๑๐ หากประสงค์รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ : นำซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ ๔.๐๕ ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง นำมามอบในวันยื่นคำร้องด้วย

หมายเหตุ กรณีผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางเป็นผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี
(ก) บิดาและมารดา (หรือฝ่ายที่ได้สิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่หย่าหรือเสียชีวิต) ต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง พร้อมผู้ร้อง (เด็ก) ที่จะทำหนังสือเดินทาง
(ข) เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 

 • ค่าธรรมเนียม (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
  • หนังสือเดินทางธรรมดา อายุ ๕ ปี ค่าธรรมเนียม ๓๕ ยูโร
  • หนังสือเดินทางธรรมดา อายุ ๑๐ ปี ค่าธรรมเนียม ๕๐ ยูโร
  • หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ ๑ ปี ค่าธรรมเนียม ๑๐ ยูโร
 • (๒) ค่ารับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement)  ๕ ยูโร (กรณีที่ต้องการเพิ่ม Endorsement) โดยจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อผู้ร้องได้ขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทำการรับรอง

 • การรับหนังสือเดินทาง

สามารถรับหนังสือเดินทางได้ ๒ วิธี คือ

๑.  ทางไปรษณีย์ : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ไปยังที่อยู่ของผู้ขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ด้วยซองจดหมายที่ผู้ขอทำหนังสือเดินทางได้จ่าหน้าซองถึงตนเอง ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน ๘ สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ผู้ขอหนังสือเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +๔๙ (๐)๘๙-๙๔๔-๖๗๗-๑๑๑ (ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์
๒.  มารับด้วยตนเอง : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยรับได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ  โดยจะต้องนำใบรับหนังสือเดินทาง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ข้อควรทราบ

 • การทำหนังสือเดินทาง ใช้เวลาดำเนินการ ๔ – ๘ สัปดาห์
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุต้องขอทำเล่มใหม่เท่านั้น
 • การทำหนังสือเดินทาง ต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
 • เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ ควรยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทาง
  เล่มปัจจุบันจะหมดอายุลง
 • เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งมอบหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ที่อาจจะยังไม่หมดอายุ) จะถูกยกเลิกในระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปใช้งานได้อีก

 

กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือถูกขโมย

 • กรณีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุได้สูญหายไปหรือถูกขโมย ผู้ถือหนังสือเดินทางจะต้องแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมย
  ต่อหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานีตำรวจ หรือ Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung เป็นต้น) เพื่อให้ออก
  ใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยโดยต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทางที่สูญหายด้วย
 • นำใบแจ้งความพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหรือถูกขโมย (หากมี)  และเอกสารประกอบ เพื่อยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยโดยผู้ถือหนังสือเดินทาง :
  – เป็นคนไทยเดินทางมาในเยอรมนีระยะสั้น และเป็นการชั่วคราว หรือ
  – เป็นคนไทยผู้มีถิ่นพำนักในเยอรมนี แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายเวลาดำเนินการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (hotline) +๔๙ (๐)๑๕๒ ๐๒๑๒ ๕๐๓๘