ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

    การขอมีหนังสือเดินทาง (Passport / Reisepass)

 • การสำรองนัดหมาย (จองคิว) ทำหนังสือเดินทาง
  สำรองนัดหมายทำหนังสือเดินทางออนไลน์ (พาสปอร์ต) โปรดคลิก
  ท่านที่ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง สามารถนัดหมายออนไลน์ได้ (โปรดคลิก) หรือโทรศัพท์เข้ามาขอทำนัดหมาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ +๔๙ (๐)๘๙ ๙๔๔ ๖๗๗ ๑๑๑  วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
  ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • การทำหนังสือเดินทางหลังจากได้นัดหมายแล้ว
  (๑) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการทำหนังสือเดินทางตามวันนัดในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.
  ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
  (๒)  เมื่อนัดหมายแล้ว ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องและเอกสารประกอบด้วยตนเอง
 • เอกสารประกอบที่ต้องนำมาในการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

  (๑) กรณีผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เอกสารประกอบการยื่นคำร้องมีดังนี้

         ๑.๑  แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
                 (ดาวโหลด์แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E- Passport)
        ๑.๒  หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันตัวจริง

        ๑.๓  บัตรประชาชนไทยตัวจริง

                     – กรณีที่เคยมีบัตรประชาชนไทยแล้ว แต่บัตรหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย อนุโลมให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนได้

                     – กรณีที่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทยเลย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน ปี เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางปกติ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้

        ๑.๔  ตัวจริงใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebescheinigung)  หรือ ตัวจริงบัตร Aufenthaltstitel (กรณีไม่มีตัวจริงใช้สำเนาได้)
                 อย่างใดอย่างหนึ่ง

 ๑.๕ กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล แต่ชื่อหรือนามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่เป็นปัจจุบัน : โปรดนำสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล ๑ ชุด หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนเป็นชื่อ หรือ นามสกุลใหม่แล้ว ๑ ชุด

         ๑.๖  หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ : นำซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ ๔.๑๐ ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง นำมามอบในวันยื่นคำร้องด้วย

 (๒)  กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย)

       ๒.๑  แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
                (ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E- Passport)

๒.๒  หากเคยมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมอยู่แล้ว : ให้นำหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด

๒.๓  สำเนาสูติบัตรไทย (ใบแจ้งเกิดของไทย) ๑ ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี)

๒.๔  บัตรประชาชนไทยตัวจริง
– ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ถึง ๗ ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนบัตรประชาชนไทยได้
– ผู้ที่อายุครบ ๗ ปีขึ้นไป ต้องมีบัตรประชาชนไทยตัวจริงมาแสดง หากไม่มี สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน ปี เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางปกติ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้

๒.๕  สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา อย่างละ ๑ ชุด

๒.๖  กรณีที่บิดา หรือ มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสมรสกับชาวต่างชาติ :  ให้นำทะเบียนสมรส
ของบิดาหรือมารดาพร้อมคำแปลภาษาไทยมาด้วย ๑ ชุด

๒.๗  กรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว : ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการปกครองบุตร
(ปค.๑๔) มาด้วย ๑ ชุด

๒.๘  กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำมรณบัตรพร้อมสำเนา ๑ ชุดมาด้วย

๒.๙  สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebescheinigung) ของผู้ร้อง (เด็ก) ๑ ชุด หรือ
สำเนาบัตร Aufenthaltstitel ของผู้ร้อง (เด็ก) ๑ ชุด อย่างใดอย่างหนึ่ง

๒.๑๐ หากประสงค์รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ : นำซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ ๔.๑๐ ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง นำมามอบในวันยื่นคำร้องด้วย

หมายเหตุ กรณีผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางเป็นผู้เยาว์
(ก) เมื่อนัดหมายทางโทรศัพท์แล้ว บิดาและมารดา (หรือฝ่ายที่ได้สิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่หย่าหรือเสียชีวิต)           ต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง พร้อมผู้ร้อง (เด็ก) ที่จะทำหนังสือเดินทาง
(ข) เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 • ค่าธรรมเนียม (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
  (๑) ค่าทำหนังสือเดินทาง  ๓๕ ยูโร
  (๒) ค่ารับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) ว่าบุคคลใดเคยใช้หนังสือเดินทางเล่มใด ๕ ยูโร
  ทั้งนี้ ค่ารับรองหนังสือเดินทางจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อผู้ร้องขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรอง

 • การรับหนังสือเดินทาง

สามารถรับหนังสือเดินทางได้ ๒ วิธี คือ

๑.  ทางไปรษณีย์ : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ไปยังที่อยู่ของผู้ขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ด้วยซองจดหมายที่ผู้ขอทำหนังสือเดินทางได้จ่าหน้าซองถึงตนเอง ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ผู้ขอหนังสือเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +๔๙ (๐)๘๙-๙๔๔-๖๗๗-๑๑๑ (ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์
๒.  มารับด้วยตนเอง : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยรับได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ในยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ  โดยจะต้องนำใบรับหนังสือเดินทาง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ข้อควรทราบ

 • การทำหนังสือเดินทาง ใช้เวลาดำเนินการ ๔ – ๘ สัปดาห์
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน ๕ ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุต้องขอทำเล่มใหม่เท่านั้น
 • การทำหนังสือเดินทาง ต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
 • เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ ควรยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทาง
  เล่มปัจจุบันจะหมดอายุลง
 • เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งมอบหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ที่อาจจะยังไม่หมดอายุ) จะถูกยกเลิกในระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปใช้งานได้อีก

 

กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือถูกขโมย

 • กรณีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหายหรือถูกขโมย ผู้ถือหนังสือเดินทางต้องแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมย
  ต่อหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานีตำรวจ หรือ Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung เป็นต้น) เพื่อให้ออก
  ใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางที่หาย
 • นำใบแจ้งความพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหรือถูกขโมย (หากมี)  และเอกสารประกอบ เพื่อยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือ ถูกขโมย โดยผู้ถือหนังสือเดินทาง :
  – เป็นคนไทยเดินทางมาในเยอรมนีระยะสั้น และเป็นการชั่วคราว หรือ
  – เป็นคนไทยผู้มีถิ่นพำนักในเยอรมนี แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายเวลาดำเนินการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (hotline) +๔๙ (๐)๑๕๒ ๐๒๑๒ ๕๐๓๘