ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

บัตรประชาชน

วันเวลาทำการ :

ผู้ที่ประสงค์ขอทำบัตรประชาชนไทย สามารถยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ทุกวันจันทร์ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ดูประกาศวันหยุด ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ประจำปีพ.ศ. 2563)

ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น.
โดยต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์)

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944677114
เวลาติดต่อ 14.00-17.00 น. 

 

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +49(0)89-944-677-114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

 

ค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประชาชน

กรณีบัตรชำรุด สูญหาย หรือประสงค์เปลี่ยนข้อมูลบนบัตร (เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล) มีค่าธรรมเนียม 3 ยูโร (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

ระเบียบการขอทำบัตรประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือระยะยาวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บัตรเดิมหมดอายุ
 2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
 3. บัตรเดิมชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ใช้การไม่ได้
 4. เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือ นามสกุล

 

เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน

 1. คำร้องขอทำบัตรประชาชน (download แบบคำร้อง แบบแจ้งขอบัตรประชาชน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

 

ข้อควรทราบ (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด)

 1. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หากเป็นการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก บุคคลนั้นจะต้องกลับไปทำที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. จะต้องเป็นการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เป็นการทำบัตรใหม่ในกรณีชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ซึ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อน)
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
 5. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
 6. สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร. 14) กรมการปกครองอนุโลมให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จะดำเนินการย้ายชื่อผู้ยื่นคำร้องนั้นจากทะเบียนปกติ (ท.ร. 14) ไปอยู่ทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ ในภายหลัง
 7. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้น