หนังสือมอบอำนาจ

วิธีการยื่นคำร้อง

   (1)  กรุณาส่งคำร้อง (download) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ ที่

            Königlich Thailändisches Generalkonsulat – Legalisierungsabteilung

            Törringstr. 20, 81675 München

            (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ)

   (2)  เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์นัดหมายให้ท่านเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงนามในเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม

          และรับเอกสารคืนต่อไป

 

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย (เป็นต้นว่า ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/หลังการหย่า ขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน) ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์

 

 1. ผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย (หากมี)
 2. เอกสารหลักสำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) (หากมี)

เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

จำนวนสำเนาของเอกสารหลักที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนมอบอำนาจที่ต้องการทำ โดยปกติแล้วต้องใช้สำเนาของเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างละ 2 ชุด ต่อการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานราชการ 1 ที่ ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น

 

การมอบอำนาจที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเป็นประจำ

 1. มอบอำนาจและทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) หรือบันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สูติบัตรของบุตร
  • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ

  • บันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สูติบัตรของบุตร
  • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากแต่งตามกฎหมายเยอรมันทะเบียนสมรสเยอรมันและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว
  • หากแต่งตามกฎหมายไทยทะเบียนสมรสไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากหย่าตามกฎหมายเยอรมันคำพิพากษาหย่าเยอรมันและคำแปล ที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว หรือ
  • หากหย่าตามกฎหมายไทยทะเบียนการหย่าไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 1. มอบอำนาจขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด)
 2. มอบอำนาจขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
 3. มอบอำนาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านหรือขอแบบรายการทะเบียนราษฎร
 4. มอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของสำนักงานที่ดิน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • โฉนดที่ดิน
  • นส. 3 เป็นต้น
 1. มอบอำนาจของหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว) จากสำนักทะเบียนกลางเพื่อประกอบการสมรส