ติดต่อเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก Königlich Thailändiches Generalkonsulat München

ที่อยู่ (Adresse):     Törringstaße 20, 81675 Munich

โทรศัพท์ (Telefon):  +49 (0)89 944 677 0

โทรสาร (Fax.):       +49 (0)89 944 677 107

อีเมล์:                    info@thaiconsulate.de

 

เวลาเปิดทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 12.30 น.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 – 12.30 Uhr

  แผนกกงสุล Konsularabteilung

  • Visumabteilung                             +49 (0)89 944 677 112 erreichen Sie uns ab 14.00-17.00 Uhr
  • โทรศัพท์กลางแผนกกงสุล            +49 (0)89 944 677 110 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
    (Telefonnummer der Konsularabteilung)
  • โทรสารแผนกกงสุล (Fax.):        +49 (0)89 944 677 115 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
  • อีเมล์แผนกกงสุล (E-mail):        consular@thaiconsulate.de
  • งานหนังสือเดินทาง                   +49 (0)89 944 677 111  เวลาติดต่อ 14.00-17.00
  • งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร  +49 (0)89 944 677 113  เวลาติดต่อ 14.00-17.00
  • งานทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน  +49 (0)89 944 677 114  เวลาติดต่อ 14.00-17.00หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน*       +49 (0)1520 212 5038* 

* หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อ จนท.แผนกกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย
เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสาร
การเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว

*Notrufnummer: Bitte nur bei Notfälle!