คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

 • สำเนาสูติบัตรเยอรมันของบุตรที่รับรองจากทางการเยอรมัน (เช่น Regierungspräsidium หรือ Bezirksregierung)แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องต้องแปลเป็นภาษาไทย 1 ชุด (ดูรายละเอียดการรับรองเอกสารที่ “หน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน”)
 • สำเนาทะเบียนสมรสเยอรมันหรือทะเบียนสมรสนานาชาติ (แบบหลายภาษา) ของบิดาและมารดา พร้อมคำแปลภาษาไทย หรือ สำเนาคำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้วต้องระบุว่าใครเป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือปกครองบุตรร่วมกัน (ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมคำแปลภาษาไทย หรือ หนังสือรับรองบุตร พร้อมคำแปลภาษาไทย 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรสไทย (กรณีที่พ่อแม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย)
 • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตรคนโต (บิดามารดาเดียวกัน) ที่แจ้งเกิดแล้ว 1 ฉบับ (หากมี)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา 1 ชุด ในกรณีที่บิดาเป็นคนสัญชาติไทย ต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านไทยเพิ่มด้วย 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา 1 ชุด ในกรณีที่มารดาเป็นคนสัญชาติไทย ต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา ที่เปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือเปลี่ยนนามสกุลหลังการหย่าเพิ่มด้วย 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) ของบิดาและมารดา 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดาให้บุตรถือสัญชาติไทยได้ (เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแบบฟอร์มหนังสือยินยอมฯ เตรียมไว้ให้)
 • เอกสารที่ระบุ ชี่อโรงพยาบาล, เวลาเกิด และ น้ำหนักแรกเกิดของบุตร
 • ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาถูกต้องสูติบัตรไทย 15 ยูโร (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 • เจ้าหน้าที่ฯ อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ แล้วแต่กรณี

การแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย

การแจ้งชื่อบุตรของท่านเข้าทะเบียนบ้านไทย ทำได้ดังนี้

 1. นำใบเกิดไทยของบุตร (สูติบัตรไทย) ตัวจริง หนังสือเดินทางไทยหรือหนังสือเดินทางเยอรมันของบุตรไปแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 2. ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร เพื่อนำมาใช้ที่ประเทศเยอรมนีด้วย
 3. นายทะเบียนอำเภอของแต่ละจังหวัดอาจจะเรียกเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้

 

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ให้บุตร

หลังจากที่ท่านไปแจ้งชื่อบุตรของท่านเข้าทะเบียนบ้านไทยเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตรเป็นหลักฐาน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางให้บุตรของท่านได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน “หนังสือเดินทาง”

(link to Drop down 2)