การแจ้งการเสียชีวิต (มรณบัตร)

คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

แจ้งการเสียชีวิตเพื่อขอใบมรณบัตร

ก. บุคคลสัญชาติไทย

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเยอรมนี ญาติต้องมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นๆ ที่สถานกงสุลฯ โดยสถานกงสุลฯ จะออกมรณะบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สามารถมายื่นคำร้องแจ้งการเสียชีวิตด้วยตัวเอง โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้

 • หนังสือรับรองการตายที่บ่งสาเหตุการตายอย่างชัดเจน
  (ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล ให้เขียนแจ้งรายละเอียดการเสียชีวิตได้ และลงชื่อรับรองข้อเท็จจริง)
 • มรณบัตรเยอรมันตัวจริง 1 ฉบับ
 • หนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • ชื่อตัวและนามสกุลของบิดามารดาผู้ตาย
 • อาชีพของผู้ตาย
 • สถานที่อยู่ก่อนตาย
 • สถานที่ตาย และระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ตาย
 • วิธีจัดการศพ (เก็บ เผา ฝัง หรือ อื่น ๆ) และสถานที่ฌาปณกิจศพ
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ 3.50 ยูโร (ลงทะเบียน)

หากท่านต้องการนำอัฐิหรือศพของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย ท่านต้องยื่นขอหนังสือรับรองนำอัฐิหรือศพกลับประเทศไทยที่สถานกงสุลฯ ด้วย อนึ่ง หนังสือรับรองนำอัฐิหรือศพกลับประเทศไทยนี้ โดยปกติแล้วจะออกพร้อมกับมรณบัตรไทย

ข. บุคคลสัญชาติเยอรมันที่สมรสกับบุคคลสัญชาติไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวเยอรมันและได้เสียชีวิตลง ต้องการนำอัฐิของคู่สมรสชาวเยอรมันกลับประเทศไทย
สามารถยื่นขอหนังสือรับรองนำอัฐิกลับประเทศไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

เอกสารประกอบที่ต้องยื่นมีดังนี้

 • มรณบัตรเยอรมันตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ตาย 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และ สำนาทะเบียนบ้านไทยหรือบัตรประชาชนของคุ่สมรสชาวไทย 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากวัดที่ประเทศไทยที่จะนำอัฐิไปบรรจุไว้
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ 4 ยูโร (ลงทะเบียน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองนำอัฐิกลับประเทศไทย 15 ยูโร (ส่งเป็นเงินสดเท่านั้น)