การรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร 

การจดทะเบียนรับรองบุตร เนื่องจากบิดาและมารดาของเด็กมิได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย และบุตรที่เกิดมาจึงเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของมารดาแต่ฝ่ายเดียว มิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา บุตรที่มิชอบตามกฎหมายของบิดา จะเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ

  • บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่สมรส
  • ศาลพิพากษาให้เด็กเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
  • บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

การขอจดทะเบียนรับรองบุตรกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
บิดา มารดา และบุตร เดินทางมาที่สถานกงสุลฯ พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

  • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา
  • สูติบัตรเยอรมันของเด็ก แบบหลายภาษาที่ผ่านการรับรองจาก Regierungspräsidium (Auszug aus dem Geburtsregister mit Überbeglaubigung vom Regierungspräsidium) พร้อมสำเนา
  • สูติบัตรไทยพร้อมสำเนา
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของมารดา พร้อมสำเนา
  • ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อสถานกงสุลฯ

หมายเหตุ

การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องได้รับความยินยอมทั้งจากมารดาและบุตร และแม้บุตรจะมีอายุครบ 15 ปี ก็สามารถให้ความยินยอมได้ หากรู้และเข้าใจถึงการให้ความยินยอมหรือคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของตนได้