การรับรองชื่อภาษาไทย

หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อตัวภาษาไทยเหมาะกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในประเทศเยอรมนี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทยหรือไม่ หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้ กรุณาติดต่อสอบถามและนัดหมายวันเวลายื่นคำร้องล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ ที่ 089-944677-113 (จ.-ศ. เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น.)  หรือ ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de เอกสารที่ต้องใช้

  • คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร 
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
  • ตัวสะกดชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สถานกงสุลใหญ่ ฯ อาจสะกดชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการ)
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ 0.80 ยูโร
  • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร