การจดทะเบียนหย่า

คำร้องขอจดทะเบียนหย่า

สถานกงสุลใหญ่ฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้ โดยต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้

1) ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสตัวจริง คนละ 1 ชุด

2) ทะเบียนการสมรสตัวจริง คนละ 1 ชุด

3) สำเนาหนังสือเดินทาง คนละ 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน คนละ 1 ชุด

5) สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) คนละ 1 ชุด

ถ้าฝ่ายหญิงยังไม่เคยไปเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรสที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าอำเภอในประเทศไทยที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย ก่อนมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า ถ้าท่านอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินการด้วยตนเองได้ ท่านสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรสแทนท่านได้ (ดูข้อมูลเพิ่มได้ในส่วน “หนังสือมอบอำนาจ” link to Drop down 5

หลังจากท่านได้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้ท่านเดินทางไปจดทะเบียนหย่าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 มาตรา 13 วรรค 1 หลังการหย่าหญิงไทยทุกคนต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตน