การขอสละสัญชาติ

ข้อมูลในการยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย

 

ผู้ที่จะยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยได้ คือ คนสัญชาติไทยที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับมอบ “หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน (Einbürgerungsurkunde) จากหน่วยงานราชการเยอรมัน

หากท่านได้แต่เพียง “หนังสือรับรองว่าจะได้รับการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน” (Zusicherungsbescheinigung) ท่านยังไม่สามารถมายื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยได้ ท่านต้องรอจนกว่าจะได้รับการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมันโดยสมบูรณ์ก่อน หลังจากนั้นจึงนำใบสำคัญการแปลงสัญชาติมายื่นประกอบคำร้องขอสละสัญชาติไทยได้

การสละสัญชาติเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านเป็นสำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ของท่าน เมื่อท่านเสียสัญชาติไทย ท่านย่อมสูญสิ้นและหมดสิทธิและหน้าที่ต่อประเทศไทย ในขณะเดียวกันท่านจักต้องเคารพและปฏิบัติต่อกฎหมายของประเทศเยอรมนีที่ท่านถือสัญชาติ

ก่อนที่ท่านจะได้รับนัดหมายให้เดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ท่านต้องส่งคำร้องขอสละสัญชาติไทยมาก่อน โดยคำร้องประกอบด้วยเอกสารไปนี้

1.1 แบบ สช. 1 (แบบที่ 1) หรือ แบบ สช. 2 (แบบที่ 2)
1.2 แบบกรอกประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย
1.3 บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย 
1.4 บันทึกสอบสวนพยาน

ขอให้ท่านกรอกข้อความที่เกี่ยวกับตัวท่านในเอกสาร 2.1-2.3 ให้ชัดเจน ส่วนเอกสาร 2.4 (บันทึกสอบสวนพยาน) ให้พยานคนไทยที่ยืนยันได้ว่าท่านเกิดที่เมืองไทยจริงและรู้จักสถานที่เกิดของท่านกรอกข้อความให้ชัดเจน (ในวันนัดหมายพยานต้องมาพร้อมกับท่าน)

เอกสารประกอบที่ท่านต้องยื่นพร้อมกับเอกสารคำร้องข้างต้น ดังนี้

 

การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยแบบที่ 1

การขอสละสัญชาติไทยของหญิงสัญชาติไทยที่ขอโอนสัญชาติตามสามีชาวเยอรมัน (ในกรณีนี้ท่านสามารถขอกลับคืนสัญชาติไทยได้) หากท่านยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส ท่านต้องดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส ก่อนที่จะมายื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย

 • ทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำแปลจำนวน 2 ชุด
 • หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำแปลจำนวน 2 ชุด
  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “รายชื่อหน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน “ )
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 2 ชุด
 • รูปถ่ายสีปัจจุบันของท่าน 12 รูป
 • รูปถ่ายสีของบิดาผู้ให้กำเนิด 6 รูป
 • รูปถ่ายสีของมารดาผู้ให้กำเนิด 6 รูป
 • รูปถ่ายสีของสามีชาวเยอรมัน 6 รูป
 • หนังสือเดินทางสามีชาวเยอรมันพร้อมคำแปล 1 ชุด
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ 4.00 ยูโร
 • หลักฐานประจำตัวของพยานคนไทย คือ สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ชุด/สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1 ชุด

การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยแบบที่ 2

การขอสละสัญชาติไทยของผู้ที่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย (มาตรา 14) หรือเพราะการแปลงสัญชาติ (มาตรา 15) และผู้มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น (มาตรา 15) (ในกรณีนี้ท่านไม่สามารถขอกลับคืนสัญชาติไทยได้)

 • หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำแปลจำนวน 2 ชุด
  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “รายชื่อหน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน “   )
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 2 ชุด
 • รูปถ่ายสีปัจจุบันของท่าน 12 รูป
 • รูปถ่ายสีของบิดาผู้ให้กำเนิด 6 รูป
 • รูปถ่ายสีของมารดาผู้ให้กำเนิด 6 รูป
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ 4.00 ยูโร
 • หลักฐานประจำตัวของพยานคนไทย คือ สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ชุด/สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1 ชุด

 

การยับยั้งการขอสละสัญชาติ

ท่านสามารถขอยับยั้งการขอสละสัญชาติหากการขอสละสัญชาติของท่านยังอยู่ในช่วงพิจารณาและท่านยังไม่เสียสัญชาติไทย โดยส่งแบบฟอร์มขอยับยั้งการขอสละสัญชาติ กรอกเสร็จแล้วกรุณาส่งมาที่สถานกงสุลฯเพื่อการดำเนินการต่อไป

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการขอสละสัญชาติทุกกรณี

◾เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

◾การดำเนินการสละสัญชาติไทยจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี หรือนานกว่านี้ เวลานับตั้งแต่วันที่คำร้องของท่านส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการขอสละสัญชาติไทยที่กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพมหานคร)

◾ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมยื่นคำร้อง ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร เป็นต้น) ท่านจะทราบและชำระเมื่อวันมาเซ็นต์ชื่อในคำร้อง

◾การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ท่านต้องให้เวลาในการเขียนคำร้องและเตรียมเอกสาร ถ้าคำร้องของท่านไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่พร้อม เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการการสละสัญชาติไทยของท่านได้และจะทำให้การดำเนินการล่าช้ามาก

◾หน่วยงานราชการไทยที่รับผิดชอบเรื่องการสละสัญชาติไทย คือ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น หากผู้ยื่นคำร้องต้องการดำเนินเรื่องอย่างเร็ว สามารถไปยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยที่ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 ได้ โดยยื่นเอกสารตามรายละเอียดข้างต้น ที่

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2

ซอย รามอินทรา 21

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66-2-551-2506-7

แฟกซ์ +66-2-551-2508