ติดต่อเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก Königlich Thailändiches Generalkonsulat München

ที่อยู่ (Adresse):     Törringstaße 20, 81675 Munich

โทรศัพท์ (Telefon):  +49 (0)89 944 677 0

โทรสาร (Fax.):       +49 (0)89 944 677 107

อีเมล์:                    info@thaiconsulate.de

 

เวลาเปิดทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 12.30 น.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 – 12.30 Uhr

  แผนกกงสุล Konsularabteilung

 • Visumabteilung                             +49 (0)89 944 677 112 erreichen Sie uns ab 14.00-17.00 Uhr
 • โทรศัพท์กลางแผนกกงสุล            +49 (0)89 944 677 110 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
  (Telefonnummer der Konsularabteilung)
 • โทรสารแผนกกงสุล (Fax.):        +49 (0)89 944 677 115 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
 • อีเมล์แผนกกงสุล (E-mail):        consular@thaiconsulate.de
 • งานหนังสือเดินทาง                   +49 (0)89 944 677 111  เวลาติดต่อ 14.00-17.00
 • งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร  +49 (0)89 944 677 113  เวลาติดต่อ 14.00-17.00
 • งานทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน  +49 (0)89 944 677 114  เวลาติดต่อ 14.00-17.00หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน*       +49 (0)1520 212 5038* 

* หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อ จนท.แผนกกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย
เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสาร
การเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว

*Notrufnummer: Bitte nur bei Notfälle!

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีจริง โดยต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องมีดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ชุด (หากเป็นข้าราชการ)
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนีฉบับปัจจุบัน (aktuelle Meldebestätigung) 2 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตฉบับละ 15 ยูโร

ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

เอกสารรับรองสถานภาพสมรส (เพื่อใช้ยื่นต่อหน่วยงานเยอรมัน)


                เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

หากท่านมีหนังสือรับรองสถานภาพสมรสจากสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอไทยมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน หรือ หนังสือรับรองโสดหลังการหย่า หรือ หนังสือรับรองโสดหลังคู่สมรสเสียชีวิต และยังมีอายุตั้งแต่วันออกไม่เกิน 6 เดือน ท่านสามารถมายื่นคำร้องขอเอกสารรับรองสถานภาพสมรส (Eheunbedenklichkeitsbescheinigung) จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

ท่านต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง พร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ โดยเซ็นชื่อในสำเนาทุกฉบับ (หากเป็นไปได้ให้นำเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาด้วย)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าที่มีการต่ออายุ และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (หากทะเบียนบ้านไทยแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้ว ให้ยื่นสำเนาคำแปลภาษาเยอรมันด้วย)
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองการเกิด 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากประเทศไทย 1 ชุด (รับรองว่าเป็นโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน หรือ หลังหย่าไม่ได้แต่งงานอีกเลย หรือ หลังคู่สมรสเสียชีวิตไม่ได้แต่งงานอีกเลย) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนนามสกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมัน (Meldebestätigung) หรือ สำเนาหนังสือเชิญตัว 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่หมั้น 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมัน (Meldebestätigung) ของคู่หมั้น 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีที่เคยหย่าร้าง

 • หนังสือสำคัญการหย่า หรือ คำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้ว (ทะเบียนหย่าเยอรมันที่ออกโดยศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเยอรมนี จะต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศาลผู้ออกทะเบียนหย่าจากศาล แห่งรัฐ (Landgericht) ก่อน แล้วจึงนำไปแปลไปเป็นภาษาไทยกับล่ามที่ได้รับอนุญาตให้แปลเอกสารได้ต่อไป
 • หากเป็นหญิง ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ ถ้าหย่ายังไม่ครบ 310 วัน นับตั้งแต่วันที่การหย่ามีผลบังคับใช้

กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต

 • มรณบัตรคู่สมรสที่เสียชีวิต
 • ทะเบียนสมรส
 • หากเป็นหญิง ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ ถ้าคู่สมรสเสียชีวิตไม่เกิน 310 วัน

กรณีอายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์

 • หนังสือยินยอมให้สมรสได้จากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ขอมาจากอำเภอ

ข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ควรทราบ

 1. ถ้าหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด) จากอำเภอมีอายุมากกว่า 6 เดือน สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของสถานกงสุลใหญ่ฯให้ได้
 2. ทะเบียนหย่าเยอรมันที่ออกโดยศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเยอรมนี จะต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศาลผู้ออกทะเบียนหย่าจากศาลแห่งรัฐ (Landgericht) ก่อน แล้วจึงนำไปแปลไปเป็นภาษาไทยกับล่ามที่ได้รับอนุญาตให้แปลเอกสารได้ต่อไป
 3. เจ้าของเรื่องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง ให้คนอื่นมายื่นแทนไม่ได้ และต้องมารับเอกสารด้วยตัวเอง เพราะต้องมาเซ็นชื่อในหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของสถานกงสุลใหญ่ฯต่อหน้าเจ้าพนักงาน
 4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือรับรองสมรสของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มายื่นโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง
 5. ก่อนแต่งงาน ผู้ยื่นคำร้องควรทราบรายละเอียดการใช้นามสกุลตามกฎหมายไทย โดยดูข้อมูลที่

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548″

การรับรองชื่อภาษาไทย

หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อตัวภาษาไทยเหมาะกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในประเทศเยอรมนี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทยหรือไม่ หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้ กรุณาติดต่อสอบถามและนัดหมายวันเวลายื่นคำร้องล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ ที่ 089-944677-113 (จ.-ศ. เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น.)  หรือ ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de เอกสารที่ต้องใช้

 • คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
 • ตัวสะกดชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สถานกงสุลใหญ่ ฯ อาจสะกดชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการ)
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ 0.80 ยูโร
 • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

หนังสือมอบอำนาจ

วิธีการยื่นคำร้อง

   (1)  กรุณาส่งคำร้อง (download) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ ที่

            Königlich Thailändisches Generalkonsulat – Legalisierungsabteilung

            Törringstr. 20, 81675 München

            (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ)

   (2)  เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์นัดหมายให้ท่านเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงนามในเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม

          และรับเอกสารคืนต่อไป

 

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย (เป็นต้นว่า ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/หลังการหย่า ขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน) ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์

 

 1. ผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย (หากมี)
 2. เอกสารหลักสำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) (หากมี)

เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

จำนวนสำเนาของเอกสารหลักที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนมอบอำนาจที่ต้องการทำ โดยปกติแล้วต้องใช้สำเนาของเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างละ 2 ชุด ต่อการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานราชการ 1 ที่ ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น

 

การมอบอำนาจที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเป็นประจำ

 1. มอบอำนาจและทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) หรือบันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สูติบัตรของบุตร
  • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ

  • บันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สูติบัตรของบุตร
  • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากแต่งตามกฎหมายเยอรมันทะเบียนสมรสเยอรมันและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว
  • หากแต่งตามกฎหมายไทยทะเบียนสมรสไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากหย่าตามกฎหมายเยอรมันคำพิพากษาหย่าเยอรมันและคำแปล ที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว หรือ
  • หากหย่าตามกฎหมายไทยทะเบียนการหย่าไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 1. มอบอำนาจขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด)
 2. มอบอำนาจขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
 3. มอบอำนาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านหรือขอแบบรายการทะเบียนราษฎร
 4. มอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของสำนักงานที่ดิน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • โฉนดที่ดิน
  • นส. 3 เป็นต้น
 1. มอบอำนาจของหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว) จากสำนักทะเบียนกลางเพื่อประกอบการสมรส