ติดต่อเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก Königlich Thailändiches Generalkonsulat München

ที่อยู่ (Adresse):     Törringstaße 20, 81675 Munich

โทรศัพท์ (Telefon):  +49 (0)89 944 677 0

โทรสาร (Fax.):       +49 (0)89 944 677 107

อีเมล์:                    info@thaiconsulate.de

 

เวลาเปิดทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 12.30 น.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 – 12.30 Uhr

  แผนกกงสุล Konsularabteilung

 • Visumabteilung                             +49 (0)89 944 677 112 erreichen Sie uns ab 14.00-17.00 Uhr
 • โทรศัพท์กลางแผนกกงสุล            +49 (0)89 944 677 110 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
  (Telefonnummer der Konsularabteilung)
 • โทรสารแผนกกงสุล (Fax.):        +49 (0)89 944 677 115 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
 • อีเมล์แผนกกงสุล (E-mail):        consular@thaiconsulate.de
 • งานหนังสือเดินทาง                   +49 (0)89 944 677 111  เวลาติดต่อ 14.00-17.00
 • งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร  +49 (0)89 944 677 113  เวลาติดต่อ 14.00-17.00
 • งานทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน  +49 (0)89 944 677 114  เวลาติดต่อ 14.00-17.00หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน*       +49 (0)1520 212 5038* 

* หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อ จนท.แผนกกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย
เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสาร
การเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว

*Notrufnummer: Bitte nur bei Notfälle!

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีจริง โดยต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องมีดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ชุด (หากเป็นข้าราชการ)
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนีฉบับปัจจุบัน (aktuelle Meldebestätigung) 2 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตฉบับละ 15 ยูโร

ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

เอกสารรับรองสถานภาพสมรส (เพื่อใช้ยื่นต่อหน่วยงานเยอรมัน)

หากท่านมีหนังสือรับรองสถานภาพสมรสจากสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอไทยมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน หรือ หนังสือรับรองโสดหลังการหย่า หรือ หนังสือรับรองโสดหลังคู่สมรสเสียชีวิต และยังมีอายุตั้งแต่วันออกไม่เกิน 6 เดือน ท่านสามารถมายื่นคำร้องขอเอกสารรับรองสถานภาพสมรส (Eheunbedenklichkeitsbescheinigung) จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

ท่านต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง พร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ โดยเซ็นชื่อในสำเนาทุกฉบับ (หากเป็นไปได้ให้นำเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาด้วย)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าที่มีการต่ออายุ และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (หากทะเบียนบ้านไทยแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้ว ให้ยื่นสำเนาคำแปลภาษาเยอรมันด้วย)
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองการเกิด 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากประเทศไทย 1 ชุด (รับรองว่าเป็นโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน หรือ หลังหย่าไม่ได้แต่งงานอีกเลย หรือ หลังคู่สมรสเสียชีวิตไม่ได้แต่งงานอีกเลย) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนนามสกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมัน (Meldebestätigung) หรือ สำเนาหนังสือเชิญตัว 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่หมั้น 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมัน (Meldebestätigung) ของคู่หมั้น 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีที่เคยหย่าร้าง

 • หนังสือสำคัญการหย่า หรือ คำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้ว (ทะเบียนหย่าเยอรมันที่ออกโดยศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเยอรมนี จะต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศาลผู้ออกทะเบียนหย่าจากศาล แห่งรัฐ (Landgericht) ก่อน แล้วจึงนำไปแปลไปเป็นภาษาไทยกับล่ามที่ได้รับอนุญาตให้แปลเอกสารได้ต่อไป
 • หากเป็นหญิง ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ ถ้าหย่ายังไม่ครบ 310 วัน นับตั้งแต่วันที่การหย่ามีผลบังคับใช้

กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต

 • มรณบัตรคู่สมรสที่เสียชีวิต
 • ทะเบียนสมรส
 • หากเป็นหญิง ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ ถ้าคู่สมรสเสียชีวิตไม่เกิน 310 วัน

กรณีอายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์

 • หนังสือยินยอมให้สมรสได้จากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ขอมาจากอำเภอ

ข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ควรทราบ

 1. ถ้าหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด) จากอำเภอมีอายุมากกว่า 6 เดือน สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของสถานกงสุลใหญ่ฯให้ได้
 2. ทะเบียนหย่าเยอรมันที่ออกโดยศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเยอรมนี จะต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศาลผู้ออกทะเบียนหย่าจากศาลแห่งรัฐ (Landgericht) ก่อน แล้วจึงนำไปแปลไปเป็นภาษาไทยกับล่ามที่ได้รับอนุญาตให้แปลเอกสารได้ต่อไป
 3. เจ้าของเรื่องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง ให้คนอื่นมายื่นแทนไม่ได้ และต้องมารับเอกสารด้วยตัวเอง เพราะต้องมาเซ็นชื่อในหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของสถานกงสุลใหญ่ฯต่อหน้าเจ้าพนักงาน
 4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือรับรองสมรสของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มายื่นโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง
 5. ก่อนแต่งงาน ผู้ยื่นคำร้องควรทราบรายละเอียดการใช้นามสกุลตามกฎหมายไทย โดยดูข้อมูลที่

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548″

การรับรองชื่อภาษาไทย

หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อตัวภาษาไทยเหมาะกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในประเทศเยอรมนี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทยหรือไม่ หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้ กรุณาติดต่อสอบถามและนัดหมายวันเวลายื่นคำร้องล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ ที่ 089-944677-113 (จ.-ศ. เฉพาะเวลา 14:00 – 16:00 น.)  หรือ ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de เอกสารที่ต้องใช้

 • คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
 • ตัวสะกดชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สถานกงสุลใหญ่ ฯ อาจสะกดชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการ)
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ 0.70 ยูโร
 • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

หนังสือมอบอำนาจ

วิธีการยื่นคำร้อง

   (1)  กรุณาส่งคำร้อง (download) พร้อมเอกสารประกอบ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ ที่

            Königlich Thailändisches Generalkonsulat – Legalisierungsabteilung

            Törringstr. 20, 81675 München

            (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ)

   (2)  เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์นัดหมายให้ท่านเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงนามในเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม

          และรับเอกสารคืนต่อไป

 

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย (เป็นต้นว่า ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/หลังการหย่า ขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน) ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์

 

 1. ผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย (หากมี)
 2. เอกสารหลักสำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) (หากมี)

เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

จำนวนสำเนาของเอกสารหลักที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนมอบอำนาจที่ต้องการทำ โดยปกติแล้วต้องใช้สำเนาของเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างละ 2 ชุด ต่อการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานราชการ 1 ที่ ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น

 

การมอบอำนาจที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเป็นประจำ

 1. มอบอำนาจและทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) หรือบันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สูติบัตรของบุตร
  • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ

  • บันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สูติบัตรของบุตร
  • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากแต่งตามกฎหมายเยอรมันทะเบียนสมรสเยอรมันและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว
  • หากแต่งตามกฎหมายไทยทะเบียนสมรสไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากหย่าตามกฎหมายเยอรมันคำพิพากษาหย่าเยอรมันและคำแปล ที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว หรือ
  • หากหย่าตามกฎหมายไทยทะเบียนการหย่าไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 1. มอบอำนาจขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด)
 2. มอบอำนาจขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
 3. มอบอำนาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านหรือขอแบบรายการทะเบียนราษฎร
 4. มอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของสำนักงานที่ดิน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • โฉนดที่ดิน
  • นส. 3 เป็นต้น
 1. มอบอำนาจของหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว) จากสำนักทะเบียนกลางเพื่อประกอบการสมรส