ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)

กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายฯ ต่อไปนี้ ให้เข้าใจ เพราะท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ ก่อนที่ท่านจะสามารถสำรองนัดหมายได้

  1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนใบแรก หรือบุคคลที่ทำหนังสือเดินทางหายและต้องการเดินทางด่วน กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 089-944-677-111 วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 14.00 – 17.00 . เพื่อทำการนัดหมายกรณีพิเศษ (หนังสือเดินทางฉุกเฉิน) เท่านั้น
  2. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมาย เพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้
  3. กรุณาเลือกวันนัดหมายและเวลานัดหมายจากหน้าต่างปฏิทินที่ปรากฏเท่านั้น
  4. การนัดหมายจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน
  5. การทำนัดหมายทำได้ 1 นัดหมาย ต่อ 1 คน เท่านั้น (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย)
  6. ท่านสามารถนัดหมายได้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจองเวลาอื่นเผื่อได้
  7. ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง และจะต้องเดินทางไปถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที และหากท่านมาช้ากว่าที่นัดหมายไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  8. หากการนัดหมายไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
  9. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ข้อมูลการนัดหมายที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเกณฑ์ในการรับคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น หากฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ปรากฏข้อมูลการนัดหมายของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิวนัดหมาย
  10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิวนัดหมาย หากพบว่ามีการใช้ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน
  11. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่มาตามเวลานัดหมาย
  12. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า
  13. หากเอกสารและหลักฐานของท่านไม่สมบูรณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับคำร้องของท่าน แม้ท่านจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลานัดหมายแล้วก็ตาม

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง:

 

1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ และมีบัตรประชาชนไทยแล้ว

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลด)

บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (กรณีบัตรหาย ให้แจ้งขอทำบัตรได้ที่หมายเลข 089-944-677-114)

หนังสือเดินทาง ตัวจริง (กรณีหนังสือเดินทางหาย ต้องมีใบแจ้งความที่ระบุเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายไป)

– บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel-Karteตัวจริง (หากที่อยู่หลังบัตรไม่เป็นปัจจุบัน ให้นำ Meldebescheinigung มาแสดงด้วย)

สำเนาทะเบียนบ้านไทย (หากมี)

กรณีประสงค์เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (. 5) และใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามสามีหลังจดทะเบียนสมรส

ซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์ 4.05 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง กรณีประสงค์รับเล่มทางไปรษณีย์

 

2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และมีบัตรประชาชนไทยแล้ว

– แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลด)

บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (กรณีบัตรหาย ให้แจ้งขอทำบัตรได้ที่หมายเลข 089-944-677-114)

หนังสือเดินทาง ตัวจริง (กรณีหนังสือเดินทางหาย ต้องมีใบแจ้งความที่ระบุเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายไป)

บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel-Karte) ตัวจริง (หากที่อยู่หลังบัตรไม่เป็นปัจจุบัน ให้นำ Meldebescheinigung มาแสดงด้วย)

กรณีประสงค์เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (. 5)

สำเนาทะเบียนบ้านไทย

สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

กรณีบิดาหรือมารดาไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) หรือทะเบียนสมรสต่างชาติและคำแปลภาษาไทย

บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา ตัวจริง กรณีบิดาหรือมารดาไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริงแทนบัตรประชาชน

กรณีบิดาและมารดาปกครองบุตรร่วมกัน บิดาและมารดาต้องมาแสดงตัวด้วย

กรณีบิดามารดาไม่ได้ปกครองบุตรร่วมกัน ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ปค. 14) คำสั่งศาล บันทึกการหย่า หรือเอกสารใดๆ จากทางราชการที่ระบุอำนาจปกครองบุตรของบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว และผู้มีอำนาจปกครองบุตร (บิดาหรือมารดา) จะต้องมาแสดงตัวด้วย

ซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์ 4.05 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง กรณีประสงค์รับเล่มทางไปรษณีย์

 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 35 ยูโร

สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายทางโทรศัพท์ ติดต่อหมายเลข 089-944-677-111 วันจันทร์ ศุกร์เวลา 14.00 – 17.00 .

Allgemeine Bedingungen bei der Terminreservierung für die Antragstellung eines elektronischen Reisepasses

Auskunft über elektronischen Reisepass (E-Pass)

Anmeldeformular E-Pass

Lesen Sie bitte die folgenden Allgemeinbedingungen gründlich, bevor Sie sie akzeptieren müssen, um einen Termin reservieren zu können:

 1. Dieses Reservierungssystem ist nur für die Antragstellung auf einen elektronischen Reisepass (e-Passport) gedacht und kann nicht für andere konsularische Angelegenheiten verwendet werden.
 2. Bitte wählen Sie Ihren Termin nur durch Klicken in der Kalenderansicht.
 3. Die Reservierung eines Termins muss mindestens 2 Tage, höchstens jedoch 60 Tage im Voraus erfolgen.
 4. Für jede Person muss ein Termin reserviert werden (ein Termin pro Person).
 5. Sie können nur einen Termin reservieren.
 6. Sie müssen beim Generalkonsulat persönlich erscheinen und min. 10 Minuten vor dem reservierten Termin beim Generalkonsulat eintreffen. Kommen Sie verspätet an, gilt dies als Absage.
 7. Ist die Reservierung unvollständig, werden Sie zum von Ihnen reservierten Termin nicht zur Vorsprache zugelassen.
 8. Das Generalkonsulat wird die Reservierungsdaten, die es in seinem Terminreservierungssystem vorfindet, als Grundlage für die Annahme von Anträgen zu den jeweiligen reservierten Terminen verwenden. Befindet sich Ihre Reservierung nicht im Terminreservierungssystem des Generalkonsulats (aus welchem Grund auch immer), können Sie Ihre Reservierung nicht geltend machen.
 9. Das Generalkonsulat behält sich vor, eine Reservierung abzulehnen, wenn sie unter falschem Namen oder unter einem Namen, der nicht mit dem im aktuellen Melderegister identisch ist, erfolgt.
 10. Das Generalkonsulat behält sich vor, Antragsteller, die nicht zum reservierten Termin erscheinen, abzulehnen.
 11. Das Generalkonsulat behält sich vor, Antragsteller, die ohne Termin erscheinen, abzulehnen.
 12. Das Generalkonsulat behält sich vor, Ihren Antrag abzulehnen, wenn Ihre Unterlagen unvollständig sind und obwohl Sie zu dem über dieses Terminreservierungssystem reservierten Termin beim Generalkonsulat erscheinen.
 13. Personen, die mindestens 7 Jahre alt sind und ihren ersten thailändischen Personalausweis noch nicht beantragt haben, oder die ihren Reisepass verloren haben und dringend einen neuen benötigen, wenden sich bitte nur an die Konsularmitarbeiter unter der Tel.-Nr. 089-944-677-111 von Montag – Freitag 14:00 – 17:00 Uhr, um einen Termin für Sonderfälle (Notpass) zu vereinbaren.