การนัดหมายออนไลน์ทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่าน สำเร็จเรียบร้อย โดยท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันวันและเวลานัดหมายต่อไป (หากไม่ปรากฏในกล่องข้อความปกติ (inbox) โปรดเช็คกล่องขยะ (spam/junk mail) ด้วย)

 

โปรดพิมพ์อีเมลล์ยืนยันเวลานัดหมายของท่าน หรือแสดงอีเมลล์ที่ท่านได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลในเวลานัดหมาย

 

ในกรณีบัตรประชาชนหมดอายุ หรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +49(0)89 944 677-114 

 

ในกรณีที่ต้องยกเลิก หรือเปลี่ยนวันเวลานัด สามารถโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +49(0)89 944 677-111 (โปรดระบุหมายเลขนัดหมายของท่านซึ่งปรากฏในอีเมลล์ยืนยันเวลานัดหมาย)

 

เพื่อความสะดวกในการออกหนังสือเดินทาง กรุณามาก่อนเวลานัดของท่าน 10 นาทีโดยประมาณ

 

ขอบคุณครับ


 

Ihr Reisepass-Termin ist bestätigt. Eine Bestätigungs-E-Mail wurde Ihnen zugesandt
(bitte ggf. Spam/Junkmail-Ordner überprüfen).

 

Bitte legen Sie diese bei der Antragstellung entweder als Ausdruck oder an Ihrem Handy im Generalkonsulat vor.

 

Falls Ihr thailändischer Ausweis (Thai-ID) abgelaufen ist, oder Sie den verloren haben, kontaktieren Sie uns bitte unter der Tel.-Nr. +49(0)89 944 677-114

 

Um Ihren Termin zu ändern oder abzubrechen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Tel.-Nr. +49(0)89 944 677-111 (bitte Termin-ID angeben, zu finden in der Bestätigungs-E-Mail).

 

Wir bitten Sie, etwa 10 Minuten vor Ihrem Termin zu erscheinen, um andere Antragstellungen nicht zu beeinträchtigen.

 

Vielen Dank.


 

Your passport appointment is confirmed. A confirmation email has been sent to your email address (if you can’t find it, please check your junk/spam mailbox).

 

Please present this either as a printout or on your mobile phone when submitting your application at the Consulate-General.

 

We ask you to kindly arrive about 10 minutes earlier than your appointment as to not inconvenience other applicants.

 

In case your Thai-ID is invalid, or you have lost it, please contact us at +49(0)89 944 677-114

 

To change or cancel your existing appointment, please contact us at +49(0)89 944 677-111 (please specify your booking ID, which can be found in the confirmation e-mail).

 

Thank you very much.