ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

การรับรองนิติกรณ์เอกสาร

วิธีการยื่นคำร้อง (ทางไปรษณีย์เท่านั้น) :

ผู้ที่ประสงค์ขอรับรองนิติกรณ์เอกสารตามชนิดของการรับรองเอกสารด้านล่าง

จะต้องส่ง

 (1)  คำร้อง (download แบบคำร้อง คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร) 

 (2)  เอกสารประกอบ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 (3)  ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด (15 ยูโร ต่อ 1 นิติกรณ์)

 (4)  ซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของท่าน และติดแสตมป์ 4,05 ยูโร

มาทางไปรษณีย์ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก :

Königlich Thailändisches Generalkonsulat

Törringstraße 20, 81675 München

เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และส่งเอกสารของท่านกลับทางไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +49 (0)89-944-677-113 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น. เท่านั้น หรือ

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

……………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียม

ค่ารับรองนิติกรณ์เอกสาร 15 ยูโร ต่อ 1 นิติกรณ์/รายการ  (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

ชนิดของการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 1. การรับรองใบสำคัญเยอรมันพร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย เช่น เอกสารดังต่อไปนี้
  • ใบสำคัญการสมรสเยอรมันหรือสำเนาคัดจากทะเบียนการสมรสเยอรมัน (แบบหลายภาษา) พร้อมคำแปล
  • คำพิพากษาหย่าเยอรมัน พร้อมคำแปล
  • มรณบัตรเยอรมัน พร้อมคำแปล
  • ใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน พร้อมคำแปล

ก่อนนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปแปลเป็นภาษาไทย จากล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้หน่วยงานราชการเยอรมัน อาทิ สำนักงานบริหารการปกครองของแต่ละรัฐที่เกี่ยวข้อง (Regierungspräsidium) หรือ ศาลประจำรัฐที่เกี่ยวข้อง (Landgericht) ทำการรับรอง (Legalisierung) ก่อน ดูรายละเอียดการรับรองเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ “รายชื่อหน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน”

หมายเหตุ  – เอกสารบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (Familienbuch) และ ใบรับรองการสมรส (Bescheinigung über die Eheschließung) ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานแทนใบสำคัญการสมรสได้

– คำพิพากษาหย่าเยอรมัน ต้องมีข้อมูลว่า คำพิพากษาหย่ามีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เมื่อใด (โปรดสังเกตหากมีข้อความ “das Urteil ist seit ….. rechtskräftig”)

– ทะเบียนหย่าเยอรมันที่ออกโดยศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเยอรมนี จะต้องผ่านการรับรอง

ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศาลผู้ออกทะเบียนหย่าจากศาลแห่งรัฐ (Landgericht) ก่อน แล้วจึงนำไปแปลไปเป็นภาษาไทยกับล่ามที่ได้รับอนุญาตให้แปลเอกสารได้ต่อไป

 1. การรับรองเอกสารการค้าเยอรมัน (Free-Sale-Dokumenten)
  • เอกสารทางการค้าเยอรมัน (ทั้งที่เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ) ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น สำนักงานบริหารการปกครอง (Regierungspräsidium) หรือ ศาลประจำรัฐ (Landgericht)

  • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับรองเอกสารทางการค้าเยอรมันที่ไม่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมัน

มาก่อน

  • หากเอกสารการค้ามีคำแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยด้วย ต้นฉบับกับคำแปลต้องเย็บติดกัน และ ล่ามผู้แปล

ต้องลงลายมือชื่อกำกับมุมที่เอกสารเย็บติดกันดัวย

  • หากเป็นคำแปลภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลจากล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล ในกรณีนี้ไม่ต้องนำ

ลายมือชื่อของล่ามภาษาไทยไปให้โนตารี่พับลิคหรือศาลรับรองแต่อย่างใด สถานกงสุลใหญ่ฯ มีรายชื่อล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล

 1. เอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานเยอรมัน จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่พับลิค และ ผ่านการรับรองจากศาลประจำ

รัฐ (Landgericht) ที่เกี่ยวข้องก่อน

 1. เอกสารจากประเทศอื่นที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานเยอรมัน จะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ ก่อน
 2. การรับรองเอกสารราชการไทย (รับรองสำเนาถูกต้อง) มีและไม่มีคำแปล
 3. การรับรองลายมือชื่อประชาชนไทยที่มาลงนามในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม เป็นต้น

……………………………………………………………………………

การยื่นคำร้อง

 1. เอกสารทางราชการเยอรมัน อาทิ ใบสำคัญต่างๆ พร้อมคำแปล (ต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง)
  • คำร้อง
  • เอกสารตัวจริงและคำแปล พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
 1. เอกสารทางการค้าเยอรมัน (เจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของเอกสารต้องมายื่นคำร้อง)
  • คำร้อง
  • เอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
  • หนังสือจากบริษัท แจ้งความประสงค์ในการขอรับรองเอกสาร และระบุการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้มายื่นคำร้อง
  • สำเนาเอกสารประจำตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำร้อง อาทิ หนังสือเดินทาง บัตรพนักงานบริษัท เป็นต้น

ให้บริษัททราบ เจ้าหน้าที่บริษัทต้องมารับเอกสารด้วยตัวเอง หรือส่งบริษัทรับส่งของ (Kurier) มารับและต้องรับผิดชอบค่าจ่ายในการนี้เอง