เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

Legalisierung/Beglaubigung während der COVID-19-Pandemie :


Ausschließlich nach Terminvereinbarung

per Telefon unter 089 944 677-113 (ausschl. Mo-Fr, 14.00-17.00 Uhr)

 

Amtliche Beglaubigung / Legalisierung
 

Download: Antragsformular für Beglaubigung / Legalisierung

Arten von Beglaubigungen 

**Nur Dokumente Original können zur Beglaubigung vorgelegt werden.**

     1. Beglaubigung von deutschen Urkunden mit deren Übersetzung zur Verwendung in Thailand. Zu nennen sind z. B.:

  •  Heiratsurkunde bzw. Auszug aus dem Heiratseintrag (mehrsprachig)
  •   Scheidungsurteil
  •   Sterbeurkunde
  •   Einbürgerungsurkunde

Vor der Übersetzung müssen die deutschen Urkunden (Heiratsurkunde, Sterbeurkunde etc.) von der zuständigen deutschen Behörde, bzw. Regierungspräsidium oder Landgericht, legalisiert werden.

 

Der deutsche Scheidungsbeschluß (das Scheidungsurteil) muss vor der Übersetzung 1) ein  Rechtskraftsvermerk haben und 2)  vom zuständigen Amts- und Landgericht legalisiert werden.

 

      2.  Beglaubigung von thailändischen Urkunden mit oder ohne Übersetzung

 

      3.  Beglaubigung von Fotokopien (muss mit Original vorgelegt werden)

 

      4.  Beglaubigung von Unterschriften (Vorbeglaubigung ist notwendig)**

 

      5.  Beglaubigung von Free-Sale-Dokumenten/Wirtschaftsdokumente;

**Das Thailändische Generalkonsulat behält sich vor, die Unterschrift eines ausländischen Staatsangehörigen – egal für welche Angelegenheiten – nicht zu beglaubigen. Man muss vorher beim Notar seine Unterschrift mit dem Ausweis oder Pass beglaubigen lassen. Anschließend geht man zum zuständigen Amts- oder Landgericht, um die Beglaubigung der Unterschrift des Notars beglaubigen zu lassen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, kann man damit zu uns kommen.

Erst dann wird das Generalkonsulat die Beglaubigung der Unterschrift des Präsidenten des Amts- oder Landgericht vornehmen.

Free-Sale-Dokumente und Wirtschaftsdokumente müssen vom Notar und anschließend vom zuständigen deutschen Amts- oder Landgericht legalisiert werden.

Wenn Free-Sale-Dokumente von Regierungspräsidien ausgestellt sind, müssen sie auch von der zuständigen Abteilung für Beglaubigung/Legalisierung beglaubigt werden.

Free-Sale-Dokumente ohne Legalisierung/Legalisierung von deutschen Behörden können grundsätzlich nicht von dem Generalkonsulat beglaubigt werden.

Sind diese Dokumente mit einer von einem Übersetzer angefertigten englischen oder thailändischen Übersetzung versehen, müssen beide Dokumente (Original und Übersetzung) zusammen geheftet sein, und der Übersetzer hat an der Heftung zu unterschreiben.

Im Fall einer englischen Übersetzung muss die Unterschrift des Übersetzers von einem Notar beglaubigt und darauf hin die Unterschrift des Notars vom Amtsgericht bzw. Landgericht, bei dem er sich hat registrieren lassen, beglaubigt sein.

Im Fall einer thailändischen Übersetzung muss diese von einem vom Landgericht ermächtigten Übersetzer angefertigt sein. Somit entfällt die Beglaubigung der Unterschrift des Übersetzers vom Notar.

 

Gebühren

  1. Die Gebühr für die Beglaubigung von Heirats- oder Sterbeurkunden und Scheidungsurteilen mit Übersetzung beträgt jeweils 30,- Euro.
    (*Deutsches Originaldokument und eine thail. Übersetzung)
  2. Die Gebühr für die Beglaubigung von anderen Dokumenten ohne Übersetzung beträgt pro Dokument 15,- Euro
  3. Die Gebühr für die Beglaubigung einer Fotokopie beträgt 15,- Euro
  4. Die Gebühr für die Beglaubigung einer Unterschrift beträgt 15,- Euro

 

Die Entrichtung der Beglaubigungsgebühr erfolgt ausschließlich in bar.