เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

     ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) สำหรับคนไทย  ได้ที่เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

 

ขอให้ท่านเลือกลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตอาณาที่ท่านอาศัยอยู่

หากท่านพำนักอยู่ในเขตรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กและรัฐไบเอิร์น และเดินทางออกจากประเทศเยอรมนีโดยทางเครื่องบิน โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ขอขอบคุณรูปภาพจากสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.)

 

ระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากวิดีโอสาธิตการลงทะเบียน:

สำหรับคนไทย:  https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

สำหรับคนต่างชาติ:  https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

รายชื่อโรงแรมและราคาสถานที่กักตัว (ASQ/ALQ) : https://bit.ly/3556nel และรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaiconsulate.de/ASQ

โหลดไฟล์ PDF: วิธีการลงทะเบียนขอรับหนังสือเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย >>คลิกที่นี่

หลังได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้วผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ
  3. หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ / Alternative Local Quarantine – ALQ) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ/ALQ ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
  4. แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8
  5. แอปพลิเคชัน ThailandPlus สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด กรุณาคลิกลิงค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 สำหรับคนไทย ยกเลิกการแสดงเอกสาร fit to fly หรือเอกสารที่รับรองว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี กรุณาให้สอบถามสายการบินของท่านก่อนออกเดินทาง สายการบินสามารถร้องขอเอกสารเพิ่มเติมได้

 

รายละเอียดมาตรการด้านการกักกันตัวของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป (กรุณาคลิกลิงค์)

 

ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 3 ให้ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้อง
แสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

หมายเหตุ สำหรับชาวต่างชาติ*
จะต้องมีคุณสมบัติและเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามรายละเอียดใน website ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
: https://thaiconsulate.de/coe จึงจะสามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) สำหรับชาวต่างชาติ ได้ที่เวบไซต์ coethailand.mfa.go.th

 *กรณีชาวต่างชาติยังไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งนัดหมายผ่านระบบให้มาดำเนินการขอวีซ่าที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อน จึงจะสามารถออก COE ผ่านระบบให้ต่อไป

 

                                                              

Für thailändische Staatsangehörige:

–  folgenden Videos dargestellten Registrierungsprozess ansehen: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

oder Registrierungsprozess in PDF File herunterladen : https://thaiconsulate.de/wp-content/uploads/2020/10/COE-Manual-TH-Final-29Oct.pdf

 

–  Wenn thailändische Staatsangehörige eine kostenlose Staat Quarantäne (SQ) annehmen möchten, können Sie das Flugticket bei Thai Airways (ab Frankfurt jeden Freitag) oder bei Lufthansa (ab Frankfurt jeden Mittwoch) kaufen und die Bestätigung des SQ Platzes sichern.

 

 –  Wenn thailändische Staatsangehörige die alternative Staat Quarantäne (ASQ) selbst bestimmen und das Kosten selbst tragen möchten, kontaktieren Sie bitte direkt das Hotel auf den folgenden Link: thaiconsulate.de/ASQ Sie können Flugticket bei alle erlaubten Semi-Commercial Flight kaufen.

 

Wichtige Informationen !!!  Vor dem Abflug müssen alle thailändischen Reisende folgende Dokument vorlegen :

 

  1. Reisepass
  2. Certificate of Entry (COE), ausgestellt vom thailändischen Generalkonsulat oder von der thailändischen Botschaft
  3. Bei Quarantäne-Aufenthalt in einem ASQ/ALQ-Hotel: ASQ/ALQ-Buchungsbestätigung
  4. T8-Formular, das dem Immigration Officers bei der Ankunft in Thailand vorgelegt werden muss. Hier herunterladen: T8 Formular
  5. Smartphone-Anwendung (App) “ThailandPlus”. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und Download-Links

Hinweis: Ab 01.04.2021 benötigen thailändische Staatsangehörige keine “Fit-to-Fly”/”Fit-to-Travel”-Bescheinigung für die Einreise nach Thailand mehr. Ein COVID-19 Test ist ebenfalls nicht erforderlich für thailändische Staatsbürger.

(bitte erkundigen Sie sich selbst bei Ihrer gewählten Fluggesellschaft, ob die Fluggesellschaft weitere Unterlagen benötigt)

 

Ab 01.04.2021 gelten neue Quarantänebestimmungen für thailändische und nicht-thailändische Staatsbürger (bitte klicken)