ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) สำหรับคนไทย  ได้ที่เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

 

ขอให้ท่านเลือกลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตอาณาที่ท่านอาศัยอยู่

หากท่านพำนักอยู่ในเขตรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กและรัฐไบเอิร์น และเดินทางออกจากประเทศเยอรมนีโดยทางเครื่องบิน โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ขอขอบคุณรูปภาพจากสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.)

 

ระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากวิดีโอสาธิตการลงทะเบียน:

สำหรับคนไทย:  https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

สำหรับคนต่างชาติ:  https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

รายชื่อโรงแรมและราคาสถานที่กักตัว (ASQ/ALQ) : https://bit.ly/3556nel และรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaiconsulate.de/ASQ

โหลดไฟล์ PDF: วิธีการลงทะเบียนขอรับหนังสือเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย >>คลิกที่นี่

หลังได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้วผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ
  3. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงต่อด่านควบคุมโรคได้
  4. กรณีผู้เดินทางมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 หรือ 96 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สามารถแนบเอกสารเพิ่มตามความสมัครใจ หรือตามข้อกำหนดของสายการบินที่ผู้เดินทางใช้บริการ
  5. หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
  6. แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8
  7. แอปพลิเคชัน ThailandPlus สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด กรุณาคลิกลิงค์

ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 3 ให้ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้อง
แสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

หมายเหตุ สำหรับชาวต่างชาติ*
จะต้องมีคุณสมบัติและเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามรายละเอียดใน website ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
: https://thaiconsulate.de/coe จึงจะสามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) สำหรับชาวต่างชาติ ได้ที่เวบไซต์ coethailand.mfa.go.th

 *กรณีชาวต่างชาติยังไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งนัดหมายผ่านระบบให้มาดำเนินการขอวีซ่าที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อน จึงจะสามารถออก COE ผ่านระบบให้ต่อไป

 

                                                              

Für thailändische Staatsangehörige:

–  folgenden Videos dargestellten Registrierungsprozess ansehen: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

oder Registrierungsprozess in PDF File herunterladen : https://thaiconsulate.de/wp-content/uploads/2020/10/COE-Manual-TH-Final-29Oct.pdf

 

–  Wenn thailändische Staatsangehörige eine kostenlose Staat Quarantäne (SQ) annehmen möchten, können Sie das Flugticket bei Thai Airways (ab Frankfurt jeden Freitag) oder bei Lufthansa (ab Frankfurt jeden Mittwoch) kaufen und die Bestätigung des SQ Platzes sichern.

 

 –  Wenn thailändische Staatsangehörige die alternative Staat Quarantäne (ASQ) selbst bestimmen und das Kosten selbst tragen möchten, kontaktieren Sie bitte direkt das Hotel auf den folgenden Link: thaiconsulate.de/ASQ Sie können Flugticket bei alle erlaubten Semi-Commercial Flight kaufen.

 

Wichtige Informationen !!!  Vor dem Abflug müssen alle thailändischen Reisende folgende Dokument vorlegen :


1. Certificate of Entry, ausgestellt von dem Thailändischen Generalkonsulat in München

 

2. ASQ-Buchungsbestätigung

3. Ärztliche Gesundheitsbescheinigung “Fit-to-Fly“ oder “Fit to Travel”
in englischer Sprache (Flugtauglichkeitsbescheinigung), und nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt.


4. Ärztliche Bescheinigung in englischer Sprache, das bescheinigt, dass Sie frei von Coronavirus COVID-19 sind, zusammen mit einem Labortest mittels RT-PCR, der nicht älter als 72 Stunden vor Abflug sein darf  (Vermerk für Thailänder: manche Fluggesellschaften verlangen dies, manche Fluggesellschaften nicht, bitte erkundigen Sie sich selbst bei der Fluggesellschaft; Nicht-Thailänder benötigen dies in alle Fälle)

 

5. T8 Formular, das dem Einwanderungsbeamten bei der Ankunft in Thailand vorgelegt werden muss. hier herunterladen: T8 Formular

 

6. Smartphone-Anwendung (App) “ThailandPlus”. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und Download-Links.