ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 63 เป็นต้นไป) สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) สำหรับคนไทย 

ได้ที่เวบไซต์ coethailand.mfa.go.th

 

ขอให้ท่านเลือกลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตอาณาที่ท่านอาศัยอยู่

 

-หากท่านพำนักอยู่ในเขตกรุงเบอร์ลิน รัฐบรันเดนบูร์ก รัฐเบรเมน รัฐฮัมบูร์ก รัฐเมคเลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิน รัฐนีเดอร์ซัคเซิน รัฐซัคเซิน รัฐซัคเซิน-อันฮัลท์ และรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์ โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

-หากท่านพำนักอยู่ในเขตรัฐเฮสเซิน รัฐนอร์ทไรน์เวสท์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ รัฐซาร์ลันด์ และรัฐเทือริงเงิน โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

-หากท่านพำนักอยู่ในเขตรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กและรัฐไบเอิร์น โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ขอขอบคุณรูปภาพจากสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.)

 

หมายเหตุ สำหรับชาวต่างชาติ
จะต้องมีคุณสมบัติและเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามรายละเอียดใน website ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
: https://thaiconsulate.de/coe จึงจะสามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE) สำหรับชาวต่างชาติ ได้ที่เวบไซต์ coethailand.mfa.go.th

 *กรณีชาวต่างชาติยังไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งนัดหมายผ่านระบบให้มาดำเนินการขอวีซ่าที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อน จึงจะสามารถออก COE ผ่านระบบให้ต่อไป


ระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. (เวลาท้องถิ่นของเยอรมนี) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากวิดีโอสาธิตการลงทะเบียน :

สำหรับคนไทย:  https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

สำหรับคนต่างชาติ:  https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

 

โหลดไฟล์ PDF: วิธีการลงทะเบียนขอรับหนังสือเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย >>คลิกที่นี่

 

การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผูัมีสัญชาติไทย

 

1. ก่อนการลงทะเบียน ผู้เดินทางควรเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบไฟล์ภาพ (.JPEG) หรือไฟล์ PDF เพื่อเตรียมแนบข้อมูลเข้าสู่ระบบ

2. ระบบลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (Pre-approve)

    (1) ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ

    (2) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก

    (3) สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทางและอนุมัติ (pre-approve) คำร้องภายใน 3 วันทำการ

    (4) ผู้เดินทางสามารถแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู “แก้ไขข้อมูล”

2.2 ขั้นตอนที่ 2 การขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) หลังจากที่ได้รับ Pre-approve แล้ว

    (1) เมื่อผ่านการตรวจเอกสารแล้ว (pre-approved) ผู้เดินทางจะต้องจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน และเอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานยืนยันการจองที่พัก ในกรณีที่เลือกใช้บริการ ASQ          ภายใน 15 วัน (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อโรงแรม)

    (2) แนบบัตรโดยสารเครื่องบิน และเอกสารอื่น ๆ ในเมนู “ยืนยันเดินทาง” ภายใน 15 วัน
     หากผู้เดินทางไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้และผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลและแนบเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้ง

    (3) สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย จะพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรองฯ (COE) ภายใน 3 วันทำการ หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทาง

 

    (4) เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุมัติหนังสือรับรอง (COE) แล้ว สามารถดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ลงทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบผลและดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”

 

3. หลังได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้วผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้

 

    3.1 หนังสือเดินทาง (Passport)

 

    3.2 หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ

 

    3.3 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงต่อด่านควบคุมโรคได้

 

    3.4 กรณีผู้เดินทางมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected)
     โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 หรือ 96 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
สามารถแนบเอกสารเพิ่มตามความสมัครใจ หรือตามข้อกำหนดของสายการบินที่ผู้เดินทางใช้บริการ

 

    3.5 หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ 

    ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

 

    3.6 แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8 

4. ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 3 ให้ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้อง
แสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 

*การกักตัวแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ SQ ที่จองผ่านสายการบิน Lufthansa ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนจนถึงเดือนธันวาคม 2563 แล้ว*

รายชื่อโรงแรมและราคาสถานที่กักตัว: https://thaiontours.com/Thailand/list-of-alternative-state-quarantine-asq-hotels-thailand
หรือ https://bit.ly/3556nel