เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

1. Schritt: Visum beantragen

Abhängig von Ihrer Staatsbürgerschaft sowie Ihrer geplanten Aufenthaltsdauer und Ihrem Aufenthaltszweck in Thailand, benötigen Sie eventuell ein Visum.

Um zu prüfen, ob Sie ohne Visum für wie lange nach Thailand einreisen können (nur für touristische Zwecke), beachten Sie bitte unsere Webseite: Einreisen ohne Visum

Für den Fall, dass Sie ein Visum benötigen, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle Voraussetzungen erfüllen und welche Dokumente benötigt werden, indem Sie Ihr Reisezweck auswählen: Reisezwecke

Nachdem Sie festgestellt haben, welches Visum Sie benötigen und welche Dokumente dafür erforderlich sind, können Sie sich über das Online-System einen Termin für ein Visum auswählen: Visumtermin

 

Antragseinreichung

Der Antrag kann nur persönlich im Generalkonsulat eingereicht werden, entweder durch den Antragsteller selbst oder durch eine bevollmächtigte Person mit Vollmacht. Anträge, die per Post eingereicht wurden, werden nicht bearbeitet. Zu Ihrem Visumtermin müssen Sie alle erforderlichen Unterlagen (inkl. Flugbuchungsbestätigung, bei Touristenvisum ist auch ein Ausreiseflug erforderlich) ausdrucken und im Generalkonsulat einreichen und die Visagebühr in Bar bezahlen

 

Abholung/Rücksendung des Reisepasses inkl. Visum

Der Reisepass mit Visum kann entweder persönlich nach 3 Werktagen im Generalkonsulat abgeholt (montags-freitags 14:00-15:00 Uhr; bei Abholung durch eine dritte Person verwenden Sie bitte eine Vollmacht) oder per Post nach ca. 2-4 Wochen an Sie gesendet werden. Wenn Sie den Reisepass mit Visum per Post erhalten möchten, müssen Sie zusätzlich einen Briefumschlag (Luftpolsterumschlag, Größe A5) mit Ihrer Anschrift als Empfänger und einem Porto von 4,05 Euro einreichen. Alle Postsendungen werden per Standard-Einschreiben versendet, das Generalkonsulat haftet nicht für zurückgesandte Unterlagen (u. a. Reisepass), die auf dem Postweg verloren gegangen sind.

Bitte beachten Sie, dass das Generalkonsulat einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen zwischen dem Abholtermin Ihres Visums und Ihren Abflug empfiehlt, aus Berücksichtigung der COE-Bearbeitungszeit im 2. Schritt, und um etwaige Umbuchungen Ihrer Reise zu vermeiden.

Beispiel: Bei Abholtermin des Visums am 01.02.2021 empfiehlt das Generalkonsulat einen Abflug frühestens am 15.02.2021.

Falls Sie ohne Visum oder mit einem gültigen Re-Entry-Permit in Ihrem Reisepass einreisen möchten, können Sie direkt zum Schritt 2 fortfahren (COE-Beantragung).

2. Schritt: Certificate of Entry (COE) beantragen

Nachdem Sie Ihr Visum erhalten haben (oder im Falle einer Einreise ohne Visum bzw. Einreise per gültigem Re-Entry-Permit), müssen Sie das Certificate of Entry (COE) online beim zentralen Registrierungssystem des des Thailändischen Außenministeriums registrieren: coethailand.mfa.go.th

Bitte wählen Sie als Inhaber eines regulären Reisepasses im COE-System im Feld “Type of Passport” → “ORDINARY PASSPORT” und als “Type of permitted persons” Folgendes aus:

Im ersten Schritt des Registrierungsprozesses müssen folgende Dokumente schrittweise nach Aufforderung hochgeladen werden:

  • erste Seite Ihres Reisepasses (Seite mit Ihrem Lichtbild)
  • ein Krankenversicherungsnachweis auf Englisch mit folgenden Angaben:
    • für Ihre gesamte Aufenthaltsdauer in Thailand anwendbar
    • Mindestleistung (“minimum coverage”) von 100.000 USD für med. Behandlungen, einschließlich Behandlungen zum COVID-19
  • gültiges Visum bzw. gültiger Re-Entry-Permit-Stempel im Reisepass
  • restliche erforderliche Unterlagen je nach Reisezweck und Personengruppe, die zur Einreise berechtigt ist: COE-Typen
 

Sind die Unterlagen vollständig, gelangen Sie zum zweiten Schritt des Registrierungsprozesses, nämlich die Reisebestätigung (Confirm travel). Hier müssen Sie in das COE-System Ihre Flugbestägigung (Nur für Flüge, die aus Deutschland abfliegen. Ausreiseticket erforderlich für Einreisen touristischer Art, d.h. Einreisen ohne Visum, mit Touristenvisum, und mit STV) und für die Pflicht-Quarantäne erforderliche Buchungsbestägigung Ihres ausgewählten “Alternative State Quarantine / Alternative Local Quarantine (ASQ/ALQ)”-Hotels hochladen.

Ab 01.04.2021 gelten neue Quarantänebestimmungen für thailändische und nicht-thailändische Staatsbürger (bitte klicken)

 

Die Erstgenehmigung findet nach ca. 3 Werktagen statt, danach wird das COE digital ausgestellt, den Sie ausdrucken und für den Flug bereithalten können. Ohne das COE wird die Einreise nach Thailand nicht gewährt.

 

Das COE ist nur für eine bestimmte Einreise gültig. Sollten sich Änderungen ergeben (z.B. neuer Reisepass, neuer Flug, etc.), müssen Sie uns dringend für einen neuen COE kontaktieren, per Telefon an 089 944 677-112 / 089 944 677-119 (ausschließlich Mo-Fr, 14:00-17:00 Uhr), oder per Email an consular@thaiconsulate.de

 

Sie können sich im folgenden Video den Registrierungsprozess ansehen: https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

Download PDF: Certificate of Entry (COE) Registration Guideline for Non-Thai Nationals

3. Schritt: Vorbereitung vor Reiseantritt

 Vor dem Abflug müssen alle nicht-thailändischen Staatsangehörigen über Folgendes verfügen. Alle Dokumente sind in ausgedruckter Form vorzulegen:

 

1. Certificate of Entry (COE), ausgestellt von der Königlich Thailändischen Botschaft oder dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat

2. Buchungsbestätigung für das verpflichtende Quarantänehotel (ASQ/ALQ)

3. “Fit-to-Fly/Fit-to-Travel”-Bescheinigung, in englischer Sprache und nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt (ab 01.04.2021 NICHT mehr benötigt)

4. Medizinische Bescheinigung, das bescheinigt, dass Sie frei von Coronavirus COVID-19 sind, zusammen mit einem Laborbefund mittels RT-PCR, in englischer Sprache und nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt

5. T8 Formular, das dem Immigration Officer bei Ankunft in Thailand vorgelegt werden muss: T8 Formular – Download

6. Smartphone-Anwendung (App) “ThailandPlus”. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und Download-Links.

Hinweis:

Ab 01.04.2021 benötigen nicht-thailändische Staatsbürger keine “Fit-to-Fly/Fit-to-Travel”-Bescheinigung mehr für die Einreise nach Thailand (andere unter Punkt 3. aufgelisteten Dokumente sind weiterhin erforderlich).