ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

1. Schritt: Visum beantragen

Abhängig von Ihrer Staatsbürgerschaft sowie Ihrer geplanten Aufenthaltsdauer und Ihrem Aufenthaltszweck in Thailand, benötigen Sie eventuell ein Visum.

Um zu prüfen, ob Sie ohne Visum für wie lange nach Thailand einreisen können (nur für touristische Zwecke), beachten Sie bitte unsere Webseite: Einreisen ohne Visum

 

Für den Fall, dass Sie ein Visum benötigen, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle Voraussetzungen erfüllen und welche Dokumente benötigt werden, indem Sie Ihr Reisezweck auswählen: Reisezwecke

 

Nachdem Sie festgestellt haben, welches Visum Sie benötigen und welche Dokumente dafür erforderlich sind, können Sie sich über das Online-System einen Termin für ein Visum auswählen: Visumtermin

 

Zu Ihrem Visumtermin müssen Sie alle erforderlichen Unterlagen (inkl. Flugbuchungsbestätigung, bei Touristenvisum ist auch ein Ausreiseflug erforderlich) ausdrucken und im Generalkonsulat einreichen und die Visagebühr in Bar bezahlen.


Nach mind. 3 Werktage steht Ihr Visum zur Abholung bereit, die Abholung erfolgt immer nachmittags von 14:00-15:00 Uhr. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Unterlagen durch eine dritte Person einreichen bzw. wieder abholen zu lassen, dazu verwenden Sie bitte eine Vollmacht.

 

Bitte beachten Sie, dass das Generalkonsulat einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen zwischen dem Abholtermin Ihres Visums und Ihren Abflug empfiehlt, aus Berücksichtigung der COE-Bearbeitungszeit im 2. Schritt, und um etwaige Umbuchungen Ihrer Reise zu vermeiden.

 

Beispiel:

Bei Abholtermin des Visums am 01.02.2021 empfiehlt das Generalkonsulat einen Abflug frühestens am 15.02.2021.

Visa-Antragstellungen per Post werden nicht bearbeitet, und das Generalkonsulat sendet keine Unterlagen per Post zurück.

Falls Sie ohne Visum oder mit einem gültigen Re-Entry-Permit in Ihrem Reisepass einreisen möchten, können Sie direkt zum Schritt 2 fortfahren (COE-Beantragung).

2. Schritt: Certificate of Entry (COE) beantragen

Nachdem Sie Ihr Visum erhalten haben (oder im Falle einer Einreise ohne Visum bzw. Einreise per gültigem Re-Entry-Permit), müssen Sie das Certificate of Entry (COE) online beim zentralen Registrierungssystem des des Thailändischen Außenministeriums registrieren: coethailand.mfa.go.th

 

Bitte wählen Sie als Inhaber eines regulären Reisepasses im COE-System im Feld “Type of Passport” → “ORDINARY PASSPORT” und als “Type of permitted persons” Folgendes aus:

 

Im ersten Schritt des Registrierungsprozesses müssen folgende Dokumente schrittweise nach Aufforderung hochgeladen werden:

 • erste Seite Ihres Reisepasses (Seite mit Ihrem Lichtbild)
 • ein Krankenversicherungsnachweis auf Englisch mit folgenden Angaben:
  • für Ihre gesamte Aufenthaltsdauer in Thailand anwendbar
  • Mindestleistung (“minimum coverage”) von 100.000 USD für med. Behandlungen, einschließlich Behandlungen zum COVID-19
 • gültiges Visum bzw. gültiger Re-Entry-Permit-Stempel im Reisepass
 • restliche erforderliche Unterlagen je nach Reisezweck und Personengruppe, die zur Einreise berechtigt ist: COE-Typen
 

Sind die Unterlagen vollständig, gelangen Sie zum zweiten Schritt des Registrierungsprozesses, nämlich die Reisebestätigung (Confirm travel). Hier müssen Sie in das COE-System Ihre Flugbestägigung (Nur für Flüge, die aus Deutschland abfliegen. Ausreiseticket erforderlich für Einreisen touristischer Art, d.h. Einreisen ohne Visum, mit Touristenvisum, und mit STV) und für die 14-Tage-Pflichtquarantäne erforderliche Buchungsbestägigung Ihres ausgewählten “Alternative State Quarantine / Alternative Local Quarantine (ASQ/ALQ)”-Hotels hochladen.

 

Die Erstgenehmigung findet nach ca. 3 Werktagen statt, danach wird das COE digital ausgestellt, den Sie ausdrucken und für den Flug bereithalten können. Ohne das COE wird die Einreise nach Thailand nicht gewährt.

 

Das COE ist nur für eine bestimmte Einreise gültig. Sollten sich Änderungen ergeben (z.B. neuer Reisepass, neuer Flug, etc.), müssen Sie uns dringend für einen neuen COE kontaktieren, per Telefon an 089 944 677-112 / 089 944 677-119 (ausschließlich Mo-Fr, 14:00-17:00 Uhr), oder per Email an consular@thaiconsulate.de

 

Sie können sich im folgenden Video den Registrierungsprozess ansehen: https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

Download PDF: Certificate of Entry (COE) Registration Guideline for Non-Thai Nationals

3. Schritt: Vorbereitung vor Reiseantritt

 Vor dem Abflug müssen alle nicht-thailändischen Staatsangehörigen über Folgendes verfügen. Alle Dokumente sind in ausgedruckter Form vorzulegen:

 

 1. Certificate of Entry (COE), ausgestellt von der Königlich Thailändischen Botschaft oder dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat
 2. Buchungsbestätigung für das verpflichtende Quarantänehotel (ASQ/ALQ)
 3. Ärztliche Gesundheitsbescheinigung “Fit-to-Fly“ oder “Fit to Travel” (auch genannt Flugtauglichkeitsbescheinigung), in englischer Sprache und nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt
 4. Ärztliche Bescheinigung, das bescheinigt, dass Sie frei von Coronavirus COVID-19 sind, zusammen mit einem Labortest mittels RT-PCR, in englischer Sprache und nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt
 5. T8 Formular, das dem Immigration Officer bei Ankunft in Thailand vorgelegt werden muss: T8 Formular – Download
 6. Smartphone-Anwendung (App) “ThailandPlus”. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und Download-Links.

Hinweis:

Die jenigen, die die COE-Registrierung vor dem 21.01.2021 vorgenommen haben, werden vom Generalkonsulat, nachdem das Generalkonsulat die COE-Dokumente als vollständig überprüft hat, über das Registrierungssystem kontaktiert, um einen Termin für die Abholung des Visums im Generalkonsulat festzulegen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Abholtermin selbst zu buchen: Visumtermin