การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว

                 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว สามารถขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry) และขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

        1.    ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry COE)

       ทางเว็ปไซด์ coethailand.mfa.go.th โดยเลือก “Types of permitted persons” เป็น “Medium Term Visitor – Tourist (TR)” และอัพโหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1.1    สำเนาหนังสือเดินทาง

1.2    สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 ในวงเงิน ไม่  ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ        

1.3    สำเนาแบบฟอร์มคำขอวีซ่าพร้อมรูปถ่าย (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)                     

 

        2.    การนัดหมายให้เข้าไปรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทท่องเที่ยวใช้เดินทางได้ครั้งเดียว (Tourist Visa (TR) – Single Entry) 

       เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 แล้ว พบว่าเอกสารครบถ้วน จะแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนชาวต่างชาติทราบวันและเวลาการนัดหมายเพื่อเข้าไปรับวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (Törringstr. 20, 81675 München)

       ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นขอต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยเพื่อขอขยายระยะเวลาการพำนักอยู่ต่อในประเทศไทยได้อีกไม่เกิน 30 วัน

        3.    การยืนยันการเดินทาง ผ่านระบบลงทะเบียน

            เมื่อผู้ลงทะเบียนชาวต่างชาติได้รับวีซ่าแล้ว จะต้องอัพโหลดเอกสารต่อไปนี้เข้าไปในระบบ :

3.1    สำเนาหน้าวีซ่า (สามารถอัพโหลดในช่อง “Attachment, for further consideration“)

3.2    สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน (สามารถอัพโหลดในช่อง “Documents related to your flight reservation“)

3.3    สำเนาใบยืนยันการสำรองโรงแรมห้องพักเพื่อกักตัว (ASQ/ALQ) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (สามารถอัพโหลดในช่อง “Attached documents for ASQ reservation“)

        4.    การดาวน์โหลด Certificate of Entry (COE) จากระบบลงทะเบียน

       เมื่อผู้ลงทะเบียนชาวต่างชาติดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอนุมัติการออก COE ผ่านระบบลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติได้ หากมีการอนุมัติ COE แล้ว จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวจากระบบได้                       

        5.    การเตรียมเอกสารเพื่อเดินทาง

       เอกสารที่จะต้องใช้ในวันเดินทาง ประกอบด้วย

5.1    หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

5.2    หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE)

5.3    ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly) ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

5.4    ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ยืนยันผลการตรวจทางห้องแล็ปแบบ RT-PCR ว่า ผู้เดินทางไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

5.5    ประกันสุขภาพ

5.6    เอกสารยืนยันการสำรองห้องพักเพื่อกักตัว (ASQ/ALQ)

5.7    แบบฟอร์ม ต.8 เพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

*หมายเหตุ* : ทางเลือกในการดำเนินการ
1.    ยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) ได้ที่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท (คลิ้กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
2.    เมื่อได้รับการตรวจลงตราแล้ว จึงลงทะเบียนขอรับ COE โดยอัพโหลดเอกสาร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพ (ตามข้อ 1.2) และสำเนาหน้าวีซ่า

Antragsverfahren für das Certificate of Entry (COE) und Tourist-Visum für die Einreise nach Thailand zu touristischen Zwecken.

       Ab 09. November 2020 können Antragsteller mit Wohnsitz in Bayern oder Baden-Württemberg das Tourist-Visum bei dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat in München wie folgt beantragen (60 Tage Aufenthalt ab Einreise, einmalige Verlängerung um 30 Tage kann in Thailand beim Immigration Office beantragt werden):

        1.    Anmeldung für ein Certificate of Entry (COE) auf der Website coethailand.mfa.go.th

       Wählen Sie beim „Types of permitted persons“ die Option „Medium Term Visitor – Tourist (TR)“ und laden Sie folgende Dokumente hoch:

1.1    Erste Seite des Reisepasses des Antragstellers

1.2    Krankenversicherungsnachweis auf Englisch, mit Angaben über einen Mindestbetrag (“minimum coverage”) von 100.000 USD für medizinische Behandlungen, einschließlich Behandlungen von COVID-19, gültig in Thailand für Ihren gesamten Aufenthalt.

1.3    Vollständig ausgefülltes Visumantragsformular, inkl. Passbild ODER falls der Antragsteller bereits ein gültiges Tourist-Visum besitzt: ein Scan des Tourist-Visums


​        2.    Reisebestätigung per Registrierungssystem

       Nachdem das Generalkonsulat die Dokumente unter 1. als vollständig geprüft hat, gilt Ihr Visumsantrag als genehmigt.  Im nächsten Schritt muss der Antragsteller einen Flug & Quarantäne-Hotel (ASQ/ALQ) buchen, wobei wir empfehlen, dass der Abflug nicht früher als 14 Werktage nach der Antragsgenehmigung erfolgt. Dieser muss dann seine Reisedokumente hochladen, indem er auf den roten Knopf “Confirm/Edit travel” klickt.

       Hochzuladen sind:

2.1    Flugbuchungsbestätigung (im Feld “Documents related to your flight reservation”)

2.2    Buchungsbestätigung für das Quarantäne-Hotel (ASQ/ALQ) für die Pflichtquarantäne von 14 Tagen nach Ankunft in Thailand (im Feld “Attached documents for ASQ reservation”)

​        3.    Terminvereinbarung für die Abholung des Tourist-Visums im Generalkonsulat

       Nachdem der Antragsteller seine Reisedokumente unter 2. hochgeladen hat, wird das Generalkonsulat den Antragsteller über das Registrierungssystem benachrichtigen, um einen Termin für die Abholung des Visums im Generalkonsulat festzulegen (Törringstr. 20, 81675 München).

 

 ​        4.    ​Download des Certificate of Entry (COE) vom Registrierungssystem

       Nach Erhalt des Visums muss der Antragsteller sein ausgestelltes Visum in das Registrierungssystem hochladen. Das Generalkonsulat wird dann das COE per Registrierungssystem genehmigen. Der Antragsteller kann im Registrierungssystem den Genehmigungs-status befolgen, nach der Genehmigung steht das COE zum Download und Ausdrucken zur Verfügung.

 

 ​        5.    ​​Vor dem Abflug müssen folgende Dokumente vorgelegt werden:

5.1    Reisepass mit dem gültigen Touristenvisum

5.2    Certificate of Entry (COE)

5.3    Ärztliche Gesundheitsbescheinigung “Fit-to-Fly“ oder “Fit to Travel” in englischer Sprache (Flugtauglichkeitsbescheinigung), ausgestellt nicht älter als 72 Stunden vor Abflug

5.4    Ärztliche Bescheinigung in englischer Sprache, dass Sie frei vom Coronavirus COVID-19 sind, zusammen mit einem Labortest mittels RT-PCR, ausgestellt nicht älter als 72 Stunden vor Abflug

5.5    Krankenversicherungsbestätigung

5.6    Buchungsbestätigung für das Quarantäne-Hotel (ASQ/ALQ)

5.7    T8 Formular, das dem Immigration Officer bei der Ankunft in Thailand vorgelegt werden muss

*Hinweis*: Vorgehensoption
1.    Visumantrag (Touristenvisum) beim Königlich Thailändischen Honorargeneralkonsulat in Stuttgart einreichen (hier klicken, um zur Website vom Honorargeneralkonsulat zu gelangen)
2.    Nachdem Sie Ihr Visum erhalten haben, registrieren Sie sich online für das COE, indem Sie die erste Seite Ihres Reisepasses, Ihre Krankenversicherungsbestätigung (unter Punkt 1.2) und Ihr ausgestelltes Visum hochladen.