เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

Vorgehensweise zur Beglaubigung von Arbeitsverträgen für Spezialitätenköche durch das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München Fall 1: Beglaubigung Standardarbeitsverträge vom Thailändischen ‘Office of Labour Affairs’
 • Standardarbeitsvertrag auf beide Sprachen herunterladen. (Thai / Deutsch)
 • Standardarbeitsvertrag auf beide Sprachen ausfüllen (2 Ausgaben pro Sprache), anschließend einscannen und an das Generalkonsulat per E-Mail an consular@thaiconsulate.de zur Überprüfung des Inhalts zusenden.
 • Nach Überprüfung der Standardarbeitsverträge wird das Generalkonsulat dem Arbeitgeber für weitere Bearbeitung benachrichtigen.
 • Der Arbeitgeber muss den vom Generalkonsulat überprüften deutschen Standardarbeitsvertrag (Anzahl der Ausgaben nach Bedarf) zuerst vom Notar beglaubigen lassen und danach vom zuständigen Präsidenten des Landgerichts legalisieren lassen.
 • Den notariell beglaubigten und vom Landgericht legalisierten deutschen Standardarbeitsvertrag (Anzahl der Ausgaben nach Bedarf) sowie den thailändischen Standardarbeitsvertrag mit jeweils eine Kopie pro zu beglaubigendes Originaldokument ins Generalkonsulat in München zur Beglaubigung bringen. Hier beträgt die Bearbeitungsgebühr 15€ pro zu beglaubigendes Dokument (üblicherweise werden 2 Ausgaben benötigt, einmal für den Arbeitgeber und einmal für den Arbeitnehmer).
Fall 2: Beglaubigung der vom Arbeitgeber ausgestellten Arbeitsverträge
 • Ausgefüllter deutscher Arbeitsvertrag einscannen und an das Generalkonsulat per E-Mail an consular@thaiconsulate.de zur Überprüfung des Inhalts zusenden.
 • Nach Überprüfung des Arbeitsvertrags wird das Generalkonsulat dem Arbeitgeber für weitere Bearbeitung benachrichtigen.
 • Der Arbeitgeber muss den vom Generalkonsulat überprüften deutschen Arbeitsvertrag (Anzahl der Ausgaben nach Bedarf) zuerst vom Notar beglaubigen lassen und danach vom zuständigen Präsidenten des Landgerichts legalisieren lassen.
 • Den notariell beglaubigten und vom Landgericht legalisierten deutschen Arbeitsvertrag von einem vereidigten Übersetzer auf Thai übersetzen lassen.
 • Den notariell beglaubigten und vom Landgericht legalisierten deutschen Arbeitsvertrag (Anzahl der Ausgaben nach Bedarf) sowie die thailändische Übersetzung mit jeweils eine Kopie pro zu beglaubigendes Originaldokument ins Generalkonsulat in München zur Beglaubigung bringen. Hier beträgt die Bearbeitungsgebühr 15€ pro zu beglaubigendes Dokument (üblicherweise werden 2 Ausgaben benötigt, einmal für den Arbeitgeber und einmal für den Arbeitnehmer).
Empfohlen wird Fall 1, da eine Übersetzung ins Thailändische nicht notwendig ist. Im Generalkonsulat einzureichende Dokumente:
 1. Antragsformular
 2. Arbeitsvertrag auf Deutsch im Original (vorab nur mit Unterschrift des Arbeitgebers), Anzahl nach Bedarf mit jeweils eine Kopie
 3. Arbeitsvertrag auf Thai im Original (vorab nur mit Unterschrift des Arbeitgebers), Anzahl nach Bedarf mit jeweils eine Kopie
 4. Kopie der Gewerbe-Anmeldung
 5. Kopie eines Ausweises (Reisepass oder Personalausweis) des Arbeitgebers
 6. Kopie eines Ausweises (Thai-Reisepass und Thai-Personalausweis) des Arbeitnehmers
Kontaktdaten für weitere Fragen: Königlich Thailändisches Generalkonsulat in München Tel.: +49 (0)89 944677-113 Mo – Fr, ausschließlich 14:00 – 16:00 Uhr