โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย Covid 19

การจัดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และความประทับใจจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
The sample farm “resisting covid-19” model training project in various areas in Thailand and the impression from the participants.