เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน
รับชม “สารคดีเฉลิมพระเกียรติ”