ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) Bekanntmachung der Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) über Bedingungen zur Erteilung der Genehmigung  für Flüge nach und aus Thailand (2. Ausgabe) ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 089-944677-112 / 089-944677-114 / 089-944677-119 ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 14.00 -17.00 น. หรือทางอีเมล์ consular@thaiconsulate.de