สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก อำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้อำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 301 คน จาก 14 ประเทศ เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานมิวนิก เมื่อเวลา 20.35 น. (เวลาท้องถิ่นของเยอรมนี) กำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 

ในเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 301 คน จำแนกเป็นชาวไทยจาก 7 ประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้งสิ้น 87 คน และผู้โดยสารต่างชาติจาก 14 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 214 คน  โดยผู้โดยสารทุกรายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับหรือเดินทางไปยังประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในโอกาสแรกด้วยเหตุผลต่างๆ กันออกไป อาทิ เป็นคนไทยที่เดินทางมาในยุโรปด้วยวีซ่าระยะสั้นแต่วีซ่าหมดอายุและขยายเวลาออกไปหลายครั้งแล้ว พี่น้องแรงงานไทยที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง ชาวไทยที่ป่วยหนัก นักเรียน/นักศึกษาชาวไทย ผู้ที่มีกิจธุระเร่งด่วน หรือชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่การงาน ฯลฯ เป็นต้น

 

ภารกิจการจัดเที่ยวบินพิเศษในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย จากความร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดของสามสำนักงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในฐานะผู้ประสานงานหลักในการขอความร่วมมือจากสายการบินไทยและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตในประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นทวีปยุโรป และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต ก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกในการเตรียมการและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้โดยสารอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไทยในกักตัว 14 วัน 

ภายหลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกได้ร่วมกับสถานีการบินไทยประจำท่าอากาศยานมิวนิกในการอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับผู้โดยสารทุกราย และในห้วงระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน นั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็นสำหรับแก่คนไทยทุกคนด้วย

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ใคร่ขอขอบพระคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง สายการบินไทย และส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องทุกแห่งเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสนับสนุนด้วยดีและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้โดยดี