ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 13 รพ.นครพิงค์
จ.เชียงใหม่

“ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นล้นพ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” 

ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” เป็นแห่งที่ 13 

สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

“Their Majesties’ Immeasurable Benevolence Extended to Chiang Mai people.”

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 13th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Nakornping Hospital, 

Chiang Mai as part of the Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment to Instill Confidence Among Healthcare Workers and Thai People.