ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 17
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย