หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม และหนังสือรับรองต่างๆ

 

วันเวลาทำการ :

ผู้ที่ประสงค์ขอทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม สามารถยื่นคำร้อง

(download แบบคำร้อง แบบฟอร์มมอบอำนาจ)   พร้อมเอกสารประกอบที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ทุกวันจันทร์ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ดูประกาศวันหยุด ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ประจำปีพ.ศ. 2562)

ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น.
โดยต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์)

ทั้งนี้ การมอบอำนาจทุกกรณีผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +49 (0)89-944-677-113 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

 

ค่าธรรมเนียม

ค่ารับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม 15 ยูโร ต่อ 1 หน้ากระดาษที่ต้องทำรับรองนิติกรณ์/รายการ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

หนังสือมอบอำนาจ

การรับรองชื่อภาษาไทย

หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

เอกสารรับรองสถานภาพสมรส (เพื่อใช้ยืนยันต่อหน่วยงานเยอรมัน)

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต