หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

วิธีการยื่นคำร้อง (ทางไปรษณีย์เท่านั้น) :

ผู้ที่ประสงค์ขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (กรณีพำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

จะต้องส่ง

 (1)  คำร้อง (download แบบคำร้อง คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร / คำร้องหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร )

 (2)  เอกสารประกอบ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 (3)  ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

 (4)  ซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของท่าน และติดแสตมป์ 4,05 ยูโร

มาทางไปรษณีย์ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก :

Königlich Thailändisches Generalkonsulat

Törringstraße 20, 81675 München

เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และส่งเอกสารของท่านกลับทางไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +49 (0)89-944-677-113 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น. เท่านั้น หรือ ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

……………………………………………………………………………

ก. กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือมีความผิดกฎหมาย ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

ข. ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร
เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินและเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้ อนึ่ง เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

ค. การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่ดังนี้

 1. หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
  • วิชาที่เรียน/วิชาชีพที่เรียน/คณะที่เรียน
  • ชั้นที่เรียน/ปีการศึกษาที่เรียน
  • วันเริ่มการเรียน/วันเริ่มการศึกษา
  • วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา

หากหนังสือรับรองนี้เป็นภาษาเยอรมัน ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยนักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน  หากเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด

 1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง และ
 5. หนังสือขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  ซึ่งออกโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ

การยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ มีรายการเอกสาร ดังนี้

หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามรายละเอียดของเอกสารหมายเลข 1 ข้างต้น พร้อมคำแปลภาษาไทยที่รับรองโดยล่ามไทย-เยอรมันที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลเยอรมัน (รายชื่อล่ามตามนี้)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • ค่ารับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 15 ยูโร

ง. การเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารหลังจบการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาในประเทศเยอรมนีแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในโอกาสแรกที่มีการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
Lepsiusstr. 64-66
12163 Berlin
โทร 030-79481 314
แฟกซ์ 030-79481 422

ข้อมูลเพิ่มเติม (เฉพาะในช่วงนี้)

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสหพันธ์ฯ และประสงค์จะยื่นคำร้องขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2564 แต่ขณะนี้ยังพำนักอยู่ในประเทศไทย
โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยื่นคำร้องขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปี 2564 ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@thaiconsulate.de

2. ติดต่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการศึกษา ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุลของผู้กำลังศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา คณะ ชั้นปีที่กำลังศึกษา วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา แล้วขอให้สถาบันฯการศึกษาจัดส่งหนังสือรับรองการศึกษา (ต้นฉบับ) ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ (โดยส่งสำเนาให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ทั้งนี้ หากหนังสือรับรองฯ เป็นภาษาเยอรมัน ขอให้ติดต่อ ผู้แปลหรือสำนักงานแปลภาษา เพื่อจัดทำคำแปลภาษาไทย

3. ยื่นคำร้องขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารด้วยตนเองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาและคำแปลภาษาไทย (หากมี)
3.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)
3.3 สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 2 ชุด
3.5 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายผู้เดินทาง จำนวน 2 ชุด
3.6 ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ จำนวน 15 ยูโร
ทั้งนี้ กองสัญชาติและนิติกรณ์จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการออกหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่ผู้ร้อง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกลับไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ และจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสแรก

4. เมื่อหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารถึงประเทศไทยแล้ว ผู้ร้องสามารถรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ ดังนี้

4.1 รับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารด้วยตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่กองสัญชาติและนิติกรณ์
จะแจ้งนัดหมายวันเวลาให้ผู้ร้องติดต่อขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
4.2 รับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทางไปรษณีย์ โดยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองสัญชาติ
และนิติกรณ์ในวันที่ยื่นคำร้อง และจัดเตรียมค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร จำนวน 60 บาท เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ร้องไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อไป

หมายเหตุ
(1) ขอให้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเข้าตรวจรับราชการทหารอย่างน้อย 8 สัปดาห์
(2) ขอให้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เป็นสกุลเงิน “ยูโร” เท่านั้น