ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก 

โดยที่มีผู้แจ้งจำนงขอรับหน้ากากอนามัยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวนมาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัวได้ช่วยกันจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องคนไทย 

ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหน้ากากผ้าสำหรับ 268 ท่านที่ลงทะเบียนตามประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้ส่งออกทางไปรษณีย์ครบแล้ว ขอให้ท่านโปรดรอรับหน้ากากที่บ้านของท่าน