สารคดีสั้นบอกเล่าประสบการณ์โควิด๑๙-การตอบสนองของประเทศไทย จัดทำโดย องค์การอนามัยโลก (WHO)