สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ชุมชนไทยในเยอรมนี

          เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ คนไทยในเยอรมนี โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสหวิชาชีพมาเป็นวิทยากรฝึกทักษะวิชาชีพในสาขา ต่าง ๆ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานของเยอรมนี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเยอรมนี

          ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าวประกอบด้วย

          (1) น.ส. สมจินตนา อินทร์นอก วิทยากรสาขาการเพ้นท์เล็บ และการแต่งหน้าทำผม

          (2) น.ส. กนกวรรณ ธาตรีธรรม วิทยากรสาขาการทำดอกไม้ประดิษฐ์ และการร้อยสร้อยด้วยลูกปัด/หินสี

          (3) น.ส. วีนัส วัฒนะพงษ์ วิทยากรสาขาการจัดดอกไม้

          วิทยากรได้ให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ข้างต้น ให้แก่คนไทยที่สนใจในพื้นที่ 3 เมือง ได้แก่ นครมิวนิก เมือง Leinburg และเมือง Stuttgart โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่ง   ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาตนเองและ    นำทักษะความรู้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยได้พบปะทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน