รายละเอียดกิจกรรม
Thailand Weeks

(1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบใบเสร็จที่มียอดค่าใช้จ่ายในร้านอาหารไทย มูลค่าตั้งแต่ 50 ยูโร ขึ้นไป (เฉพาะร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ที่เข้าร่วมกิจกรรม) เท่านั้น 

(2) ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้ สกญ.ฯ ติดต่อทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ และเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่ 3 (สกญ.ฯ ททท. และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเยอรมนี ) (3) ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกทอนเป็นเงินสดได้ 

(4) ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายในวันที่ 14 ส.ค. 63 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ได้รับรางวัลคนต่อไป ทั้งนี้ สกญ. ฯ จะส่งมอบของรางวัลในพื้นที่ในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เท่านั้น 

(5) ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 50 ยูโร จำนวน 10 ใบ และจะต้องใช้รางวัลดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยจะต้องเป็นผู้ใช้เองเท่านั้น (หรือโต๊ะของตนเอง) 

และเมื่อจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ Gift Voucher ส่วนต่างไม่สามารถแลกเป็นเงินได้ 

(Gift Voucher ใช้ชำระตรงกับร้านอาหารเท่านั้น) ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะร้านอาหารไทยที่ทำให้ตนเองได้รับรางวัลเท่านั้น 

(6) บุคคลและครอบครัวในร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม สกญ.ฯ ททท. และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเยอรมนี ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

(7) 1 ร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถมีผู้ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงแค่ 1 รางวัลเท่านั้น และร้านอาหารไทยที่มีผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเบียร์สิงห์จำนวน 3 ลัง 

(8) เบียร์สิงห์ 1 ลัง คือ เบียร์สิงห์แบบขวด 330 มิลลิลิตร จำนวน 24 ขวด 

(9) สกญ.ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ สกญ.ฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 29 ก.ค. 63 ทางเว็บไซต์ สกญ.ฯ www.thaiconsulate.de 

การมอบรางวัลตัดสินโดยการจับฉลาก

(1) Die Teilnehmer müssen ihre Kontaktinformation auf dem Gewinnspielkarte ausfüllen, und einer Quittung ab 50€ vom thailändischen Restaurant beifügen (nur bei teilnehmenden Thai-Restaurants in Bayern und Baden-Württemberg) 

(2) Der Gewinner stimmt zu, um von dem Generalkonsulat per Telefon und E-Mail kontaktiert zu werden, und dass seine Kontaktinformationen (Name, Telefonnr. und E-mail) weitergegeben werden (an das Generalkonsulat, Thailand Tourism Authority und Boonrawd Trading International Co., Ltd.). 

(3) Der Gewinner kann seine Rechte nicht auf andere Person übertragen, und der Preis kann nicht geändert oder gegen Bargeld eingetauscht werden. 

(4) Der Gewinner hat nur Anspruch auf einen Preis und muss diesen bis zum von 14. August 2020 entgegennehmen. 

(5) Der Gewinner des 1. Preises erhält 10 Geschenkgutscheine, jeweils im Wert von 50 €. Diese Geschenkgutscheine müssen bis zum 31. Dezember 2020 verwendet werden, und können nur vom Gewinner für sich und seine Begleitungen an dem selben Tisch eingelöst werden. Bei der Bezahlung von Speisen und Getränken mit den Geschenkgutscheinen kann die Differenz nicht gegen Geld eingelöst werden. Die Geschenkgutscheine können nur bei dem Thai-Restaurant, für das der Gewinner seinen Preis gewonnen hat, verwendet werden. (6) Mitglieder, Familie sowie nahestehende Personen des Königlich Thailändischen Generalkonsulats, des Thailand Tourism Authority, des Boonrawd Trading International Co., Ltd. sowie der teilnehmenden Restaurants sind von der Teilnahme an dieser Aktivität ausgeschlossen. 

(7) Aus allen Social Media Beiträger zu einem Restaurant wird max. ein Gewinner ermittelt. Jedes Restaurant, für das ein Gewinner ermittelt wird, erhält 3 Kisten Singha Bier. 

(8) Eine Kiste Singha Bier entspricht 24 Flaschen à 330 ml. 

(9) Das Generalkonsulat behält sich das Recht vor, die Regeln, Bedingungen und Bestimmungen dieses Gewinnspiels ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Im Falle eines Rechtsstreits gilt die Entscheidung des Generalkonsulats als rechtskräftig und endgültig. 

Der Rechtweg ist ausgeschlossen. 

 

Die Gewinner werden am 29. Juli 2020 durch Losentscheid ermittelt, und auf der Website des Königlich Thailändischen Generalkonsulats (www.thaiconsulate.de) bekannt gegeben.