รายนามโรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อรับมือในสถานการณ์โควิด-๑๙