รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ