การรับรองสัญญาจ้างงานกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

กรณีที่ 1 การรับรองสัญญาจ้างมาตรฐานที่จัดทำโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน มีวิธีการ ดังนี้

 

1.1 Download สัญญาจ้างมาตรฐานทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาเยอรมันจาก website ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

https://thaiconsulate.de/ ( หัวข้อ “บริการสำหรับบุคคลสัญชาติไทย”)                

 

1.2 กรอกข้อมูลในสัญญาจ้างทั้งสองภาษาให้ครบถ้วน (ภาษาละ 2 ชุด) จากนั้น ส่งสัญญาจ้างให้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อีเมล์ consular@thaiconsulate.de เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องเงินเดือนและ   สวัสดิการต่างๆ ของแรงงานก่อน หากไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้แก้ไข

 

1.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/แก้ไขสัญญาจ้างแล้ว จะแจ้งให้นายจ้างดำเนินการต่อ ดังนี้

สัญญาจ้างฉบับภาษาเยอรมัน: นายจ้างต้องนำสัญญาจ้างภาษาเยอรมันที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว (จำนวนตามที่ต้องการใช้) ไปให้โนตารีพับลิค (Notar) รับรอง หลังจากนั้นนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรอง หรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า Legalisierung โดย Präsident des Landgerichts ก่อน จึงจะสามารถนำมารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไปได้ โดยให้นำสำเนา (ถ่ายเอกสาร) สัญญาจ้างตามจำนวนต้นฉบับมายื่นด้วย 

 

สัญญาจ้างฉบับภาษาไทย: นายจ้างสามารถนำสัญญาจ้างภาษาไทยที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว (จำนวนตามที่ต้องการใช้) และสำเนาสัญญาจ้างตามจำนวนต้นฉบับ มารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง (นายจ้างจะต้องมาลงนาม ในสัญญาจ้างต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

 

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร นิติกรณ์ละ 15 ยูโร (ตามปกติจะใช้ 2 ชุด สำหรับนายจ้าง 1 ชุด

ลูกจ้าง 1 ชุด)

 


กรณีที่ 2 การรับรองสัญญาจ้างที่ทางนายจ้างจัดทำขึ้นเอง มีวิธีการดังนี้

 

2.1 ส่งสัญญาจ้างงานภาษาเยอรมันที่นายจ้างจัดทำเองให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของแรงงาน ทางอีเมล์ consular@thaiconsulate.de  

   

2.2 เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบสัญญาจ้างเสร็จแล้ว จะแจ้งให้นายจ้างมารับสัญญาจ้างไปดำเนินการต่อ

       

2.3 นายจ้างต้องนำสัญญาจ้างภาษาเยอรมันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว จำนวนตามที่ต้องการใช้

ไปให้โนตารีพับลิค (Notar) รับรอง หลังจากนั้นนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรอง หรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า Legalisierung โดย Präsident des Landgerichts

 

2.4 นำสัญญาจ้างงานดังกล่าวที่รับรองเรียบร้อยแล้ว (จากข้อ 2.3) จำนวนตามที่ต้องการใช้ ไปให้นักแปลภาษาไทยที่มีใบอนุญาตจากศาลเยอรมัน (Vereidigte Übersetzer) แปลเป็นภาษาไทย      

 

2.5 นำสัญญาจ้างภาษาเยอรมันที่ Notar และ Landgericht รับรองแล้วตามจำนวนที่ต้องการใช้ พร้อมคำแปล

ภาษาไทย (ตามข้อ 2.4) จำนวนตามที่ต้องการใช้ และสำเนาตามจำนวนต้นฉบับ มารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ    

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร นิติกรณ์ละ 15 ยูโร (ตามปกติจะใช้ 2 ชุด สำหรับนายจ้าง 1 ชุด

ลูกจ้าง 1 ชุด)

 

แนะนำให้ดำเนินการตาม กรณีที่ 1

เนื่องจากสะดวก และ ประหยัดค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องจ่ายค่าแปล)


   เอกสารที่ต้องยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครมิวนิก มีดังนี้

 

1.ใบคำร้อง ( download ได้จาก website สถานกงสุลใหญ่ฯ)

 

2.สัญญาจ้างฉบับจริงภาษาเยอรมัน (นายจ้างลงนามฝ่ายเดียว ในลำดับแรก) ที่ผ่านการรับรองจาก    Landgerichts แล้ว ตามจำนวนที่ต้องการใช้พร้อมสำเนา (ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับได้)

 

3.สัญญาจ้างฉบับจริงภาษาไทย ตามจำนวนที่ต้องการใช้ พร้อมสำเนา (นายจ้างต้องมาลงนามฝ่ายเดียว ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และประทับตราของร้าน)

 

4.สำเนาทะเบียนการค้า ( Gewerbe-Anmeldung )

 

5.สำเนา หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน ของนายจ้าง

 

6.สำเนา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของลูกจ้าง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

โทรศัพท์ : +49 (0) 89 944677-113

กรุณาโทรในวันทำการ (จ.-ศ.) เฉพาะเวลา 14:00-16:00 น.