การรับรองสัญญาจ้างพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

 

 

กรณีที่ 1 การรับรองสัญญาจ้างมาตรฐานที่จัดทำโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน มีวิธีการ ดังนี้

 

 • Download สัญญาจ้างมาตรฐานทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาเยอรมัน ได้ที่นี่ (สัญญาจ้างงานภาษาไทย และ Arbeitsvertrag)
 • กรอกข้อมูลในสัญญาจ้างทั้งสองภาษาให้ครบถ้วน (ภาษาละ 2 ชุด) จากนั้น ส่งสัญญาจ้างให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของแรงงาน ทางอีเมล์ consular@thaiconsulate.de
 • เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบสัญญาจ้างเสร็จแล้ว จะแจ้งให้นายจ้างทราบเพื่อดำเนินการต่อ
 • นายจ้างต้องนำสัญญาจ้างภาษาเยอรมันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว จำนวนตามที่ต้องการใช้ไปให้โนตารีพับลิค (Notar) รับรอง หลังจากนั้นนำเอกสารดังกล่าวปผ่านการรับรอง หรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า Legalisierung โดย Präsident des Landgerichts
 • นำสัญญาจ้างมาตรฐานภาษาเยอรมันที่ Notar และ Landgericht รับรองแล้ว พร้อมสัญญาจ้างมาตรฐานภาษาไทย ตามจำนวนที่ต้องการใช้ และสำเนาสัญญาจ้างตามจำนวนต้นฉบับ มารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร นิติกรณ์ละ 15 ยูโร (ตามปกติจะใช้ 2 ชุด สำหรับนายจ้าง 1 ชุด ลูกจ้าง 1 ชุด)

กรณีที่ 2 การรับรองสัญญาจ้างที่ทางนายจ้างจัดทำขึ้นเอง มีวิธีการดังนี้

 

2.1 ส่งสัญญาจ้างงานภาษาเยอรมันที่นายจ้างจัดทำเองให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของแรงงาน ทางอีเมล์ consular@thaiconsulate.de                                  

2.2 เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบสัญญาจ้างเสร็จแล้ว จะแจ้งให้นายจ้างทราบเพื่อดำเนินการต่อ                                                                                                    

2.3 นายจ้างต้องนำสัญญาจ้างภาษาเยอรมันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว จำนวนตามที่ต้องการใช้  ไปให้โนตารีพับลิค (Notar) รับรอง หลังจากนั้นนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรอง หรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า Legalisierung โดย Präsident des Landgerichts                                                                  

2.4 นำสัญญาจ้างงานดังกล่าวที่รับรองเรียบร้อยแล้วจากข้อ 2.3 จำนวนตามที่ต้องการใช้ ไปให้นักแปลภาษาไทยที่มีใบอนุญาตจากศาลเยอรมัน (Vereidigte Übersetzer) แปลเป็นภาษาไทย                       

2.5 นำสัญญาจ้างภาษาเยอรมันที่ Notar และ Landgericht รับรองแล้วตามจำนวนที่ต้องการใช้ พร้อมคำแปลภาษาไทยตามข้อ 2.4 จำนวนตามที่ต้องการใช้ และสำเนาตามจำนวนต้นฉบับ มารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร นิติกรณ์ละ 15 ยูโร (ตามปกติจะใช้ 2 ชุด สำหรับนายจ้าง 1 ชุด     ลูกจ้าง 1 ชุด)

 

 

แนะนำให้ดำเนินการตาม กรณีที่ 1

เนื่องจากสะดวก และ ประหยัดค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องจ่ายค่าแปล)

 

เอกสารที่ต้องยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ มีดังนี้

 1. ใบคำร้อง ( download ได้ที่นี่ คำร้องสัญญาจ้างงาน )
 2. สัญญาจ้างฉบับจริงภาษาเยอรมัน (นายจ้างลงชื่อฝ่ายเดียว ในลำดับแรก) ตามจำนวนที่ต้องการใช้ พร้อมสำเนา
 3. สัญญาจ้างฉบับจริงภาษาไทย (นายจ้างลงชื่อฝ่ายเดียว ในลำดับแรก) ตามจำนวนที่ต้องการใช้ พร้อมสำเนา
 4. สำเนาใบทะเบียนการค้า ( Gewerbe-Anmeldung )
 5. สำเนา หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน ของนายจ้าง
 6. สำเนา หนังสือเดินทาง และ บัตรประชาชน ของลูกจ้าง

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

โทรศัพท์ : +49 (0)89 944 677 113

กรุณาโทรในวันทำการ (.-ศ.) เฉพาะเวลา 14:00-17:00 .