มาตรการป้องกัน Covid-19 ในกระบวนการผลิตอาหารของไทย

 

1. VDO มาตรการป้องกัน Covid-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย COVID-19 Preventive Measures in the Establishments of Tuna Industry and Pet Food Industry in Thailand จัดทำโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ SVG เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำ

– จุดประสงค์ เพื่อนำเสนอการนำมาตรการพิเศษไปใช้ในโรงงานผลิตทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เริ่มจากทางเข้าโรงงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองพนักงานและ

ผู้มาติดต่อ การเว้นระยะห่างในขั้นตอนต่าง ๆ  การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ จนกระทั่งการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตู้คอนเทนเนอร์ก่อนนำสินค้าเข้าตู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์

จากกรมควบคุมโรค และกรมประมง

–  Weblink :: https://youtu.be/0Z9362uBqek

2. WHO VDO ประสบการณ์โควิด-19 และมุมมองการตอบสนองของประเทศไทย Sharing COVID-19 experiences: The Thailand response จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก

– จุดประสงค์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หากมีระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่เข้มแข็ง การต่อสู้กับโรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 จะง่ายขึ้นมาก ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน ค้นหา รักษาและติดตาม

  …หลายทศวรรษแห่งการลงทุนในด้านสาธารณสุขช่วยให้ประเทศไทยตอบสนองได้รวดเร็วต่อสถานการณ์โควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ที่มีแรงจูงใจในการทำงาน นักระบาดวิทยาภาคสนามที่ชำนาญ ศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่เข้มแข็ง และความร่วมมือของทุกภาคส่วนของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เป็นสิ่งสำคัญในการรับมือของประเทศไทย…    

– ในนาทีที่ 2.43 มีการเล่าถึง …สมุทรสาครเป็นชุมชนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่วนมากทำงานในอุตสาหกรรมประมงและพวกเขามีความเปราะบางต่อโรคโควิด-19 มากกว่ากลุ่มอื่นเพราะอยู่อาศัยและใกล้ชิดกัน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการอบรมแรงงานเมียนมากว่า 3,000 คน ให้มาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) …

– Weblink :: https://youtu.be/0wFuq-QdwAU