พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19


     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ 
รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยผลการคัดกรองประชาชน 26,638 ราย ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 5 ส.ค. 63 ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19