สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเดินทางไปบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โบสถ์ St.Bonifaz  แผนกให้ความช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน (Homeless help) โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วม
อนึ่ง สถานที่ดังกล่าวได้ให้ความช่วยเหลือผู้ไร้บ้านอย่างครบวงจร ทั้งอาหาร การแพทย์ สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้ มีผู้ขอรับความช่วยเหลือวันละประมาณ 250 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปตะวันออกและแอฟริกา