บัตรประชาชน

วันเวลาทำการ :

ผู้ที่ประสงค์ขอทำบัตรประชาชนไทย สามารถยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ทุกวันจันทร์ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ (ดูประกาศวันหยุด ประกาศวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ประจำปีพ.ศ. 2563)

ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น.
โดยต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์)

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944677114
เวลาติดต่อ 14.00-16.00 น. 

 

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +49(0)89-944-677-114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 16:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

 

ค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประชาชน

กรณีบัตรชำรุด สูญหาย หรือประสงค์เปลี่ยนข้อมูลบนบัตร (เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล) มีค่าธรรมเนียม 3 ยูโร (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

ระเบียบการขอทำบัตรประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือระยะยาวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บัตรเดิมหมดอายุ
 2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
 3. บัตรเดิมชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ใช้การไม่ได้
 4. เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือ นามสกุล

 

เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน

 1. คำร้องขอทำบัตรประชาชน (download แบบคำร้อง แบบแจ้งขอบัตรประชาชน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

 

ข้อควรทราบ (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด)

 1. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หากเป็นการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก บุคคลนั้นจะต้องกลับไปทำที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. จะต้องเป็นการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เป็นการทำบัตรใหม่ในกรณีชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ซึ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อน)
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
 5. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
 6. สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร. 14) กรมการปกครองอนุโลมให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จะดำเนินการย้ายชื่อผู้ยื่นคำร้องนั้นจากทะเบียนปกติ (ท.ร. 14) ไปอยู่ทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ ในภายหลัง
 7. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้น