การขอมีหนังสือเดินทาง (Passport / Reisepass)

 

 • การสำรองนัดหมาย (จองคิว) ทำหนังสือเดินทาง
  ท่านที่ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง ต้องโทรศัพท์เข้ามาขอทำนัดหมาย (จองคิววันและเวลาล่วงหน้า)
  โดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +๔๙ (๐)๘๙ ๙๔๔ ๖๗๗ ๑๑๑  วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
  ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • การทำหนังสือเดินทางหลังจากได้นัดหมายแล้ว
  (๑) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการทำหนังสือเดินทางตามวันนัดในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
  ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
  (๒)  เมื่อนัดหมายทางโทรศัพท์แล้ว ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องและเอกสารประกอบด้วยตนเอง
 • เอกสารประกอบที่ต้องนำมาในการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

  (๑) กรณีผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เอกสารประกอบการยื่นคำร้องมีดังนี้

         ๑.๑  แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
                 (ดาวโหลด์แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E- Passport)
        ๑.๒  หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันตัวจริง

        ๑.๓  บัตรประชาชนไทยตัวจริง

                     – กรณีที่เคยมีบัตรประชาชนไทยแล้ว แต่บัตรหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย อนุโลมให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนได้

                     – กรณีที่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทยเลย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน ปี เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางปกติ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้

        ๑.๔  ตัวจริงใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebescheinigung)  หรือ ตัวจริงบัตร Aufenthaltstitel (กรณีไม่มีตัวจริงใช้สำเนาได้)
                 อย่างใดอย่างหนึ่ง

 ๑.๕ กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล แต่ชื่อหรือนามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่เป็นปัจจุบัน : โปรดนำสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล ๑ ชุด หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนเป็นชื่อ หรือ นามสกุลใหม่แล้ว ๑ ชุด

         ๑.๖  หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ : นำซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ ๔.๑๐ ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง นำมามอบในวันยื่นคำร้องด้วย

 (๒)  กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย)

       ๒.๑  แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
                (ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E- Passport)

๒.๒  หากเคยมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมอยู่แล้ว : ให้นำหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด

๒.๓  สำเนาสูติบัตรไทย (ใบแจ้งเกิดของไทย) ๑ ชุด

๒.๔  บัตรประชาชนไทยตัวจริง
– ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ถึง ๗ ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนบัตรประชาชนไทยได้
– ผู้ที่อายุครบ ๗ ปีขึ้นไป ต้องมีบัตรประชาชนไทยตัวจริงมาแสดง หากไม่มี สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน ปี เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางปกติ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้

๒.๕  สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา อย่างละ ๑ ชุด

๒.๖  กรณีที่บิดา หรือ มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสมรสกับชาวต่างชาติ :  ให้นำทะเบียนสมรส
ของบิดาหรือมารดาพร้อมคำแปลภาษาไทยมาด้วย ๑ ชุด

๒.๗  กรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว : ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการปกครองบุตร
(ปค.๑๔) มาด้วย ๑ ชุด

๒.๘  กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำมรณบัตรพร้อมสำเนา ๑ ชุดมาด้วย

๒.๙  สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebescheinigung) ของผู้ร้อง (เด็ก) ๑ ชุด หรือ
สำเนาบัตร Aufenthaltstitel ของผู้ร้อง (เด็ก) ๑ ชุด อย่างใดอย่างหนึ่ง

๒.๑๐ หากประสงค์รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ : นำซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ ๔.๑๐ ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง นำมามอบในวันยื่นคำร้องด้ว

หมายเหตุ กรณีผู้ร้องขอมีหนังสือเดินทางเป็นผู้เยาว์
(ก) เมื่อนัดหมายทางโทรศัพท์แล้ว บิดาและมารดา (หรือฝ่ายที่ได้สิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่หย่าหรือเสียชีวิต)           ต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง พร้อมผู้ร้อง (เด็ก) ที่จะทำหนังสือเดินทาง
(ข) เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

 • ค่าธรรมเนียม (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
  (๑) ค่าทำหนังสือเดินทาง  ๓๕ ยูโร
  (๒) ค่ารับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) ว่าบุคคลใดเคยใช้หนังสือเดินทางเล่มใด ๕ ยูโร
  ทั้งนี้ ค่ารับรองหนังสือเดินทางจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อผู้ร้องขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรอง

 • การรับหนังสือเดินทาง

สามารถรับหนังสือเดินทางได้ ๒ วิธี คือ

๑.  ทางไปรษณีย์ : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ไปยังที่อยู่ของผู้ขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ด้วยซองจดหมายที่ผู้ขอทำหนังสือเดินทางได้จ่าหน้าซองถึงตนเอง ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ผู้ขอหนังสือเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +๔๙ (๐)๘๙-๙๔๔-๖๗๗-๑๑๑ (ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์
๒.  มารับด้วยตนเอง : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยรับได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ  โดยจะต้องนำใบรับหนังสือเดินทาง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ข้อควรทราบ

 • การทำหนังสือเดินทาง ใช้เวลาดำเนินการ ๔ – ๖ สัปดาห์
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน ๕ ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุต้องขอทำเล่มใหม่เท่านั้น
 • การทำหนังสือเดินทาง ต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
 • เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ ควรยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทาง
  เล่มปัจจุบันจะหมดอายุลง
 • เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งมอบหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ที่อาจจะยังไม่หมดอายุ) จะถูกยกเลิกในระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปใช้งานได้อีก

 

กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือถูกขโมย

 • กรณีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหายหรือถูกขโมย ผู้ถือหนังสือเดินทางต้องแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมย
  ต่อหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานีตำรวจ หรือ Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung   เป็นต้น) เพื่อให้ออก
  ใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางที่หาย
 • นำใบแจ้งความพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหรือถูกขโมย (หากมี)  และเอกสารประกอบ เพื่อยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือ ถูกขโมย โดยผู้ถือหนังสือเดินทาง :
  – เป็นคนไทยเดินทางมาในเยอรมนีระยะสั้น และเป็นการชั่วคราว หรือ
  – เป็นคนไทยผู้มีถิ่นพำนักในเยอรมนี แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายเวลาดำเนินการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (hotline) +๔๙ (๐)๑๕๒ ๐๒๑๒ ๕๐๓๘