สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ให้บริการกงสุลสัญจร และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนไทยในเขต Bodensee

 

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ที่เมือง Stockach-Wahlwies โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไทยที่อาศัยในพื้นที่เขต Bodensee ที่ประสงค์รับบริการงานกงสุลประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รับรองนิติกรณ์เอกสารและทำหนังสือมอบอำนาจ การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) และการขอคำปรึกษาแนะนำด้านกงสุล ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการรวมประมาณ 80 คน 

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 น.ส. พัณณ์ชิตา รมยานนท์ รองกงสุลใหญ่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่คนไทยควรรู้  ในกิจกรรม „Infotag für mich“ ที่เมือง Friedrichshafen ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ

 

(ดูกำหนดการกงสุลสัญจรครั้งต่อๆ ไป ได้ที่ บริการกงสุลสัญจรปี2562  )