สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดบริการกงสุลสัญจร ปี 2561

หลังจากที่เปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ (Törringstr. 20, 81675 Munich) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร 4 ครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ เมือง Wahlwies เขต Bodensee

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ เมือง Hausach

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ เมือง Nürnberg

ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ เมือง Stuttgart

โดยมีคนไทยในพื้นที่เข้ารับบริการด้านกงสุลประเภทต่างๆ ได้แก่ การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำบัตรประชาชน การรับรองนิติกรณ์เอกสาร การจดทะเบียนแจ้งเกิด (สูติบัตร) รวมทั้ง การให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลและข้อกฎหมายที่คนไทยควรรู้ ทั้งนี้ ในปี 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีแผนงานจัดโครงการกงสุลสัญจร 5 ครั้ง ในเขตอาณารัฐไบเอิร์น (Bayern) และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) ซึ่งจะประกาศกำหนดวัน และสถานที่จัดให้ทราบต่อไป