ทะเบียนราษฎร / ทะเบียนครอบครัว

การตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นคำร้อง

ผู้ที่ประสงค์ขอจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัว ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกำหนดวันให้ท่านเดินทางมาดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัวต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 089 944677-114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา
14:00 – 16:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944677-114
เวลาติดต่อ 14:00 – 16:00 น.