เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

ทะเบียนราษฎร / ทะเบียนครอบครัว

การตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นคำร้อง

ผู้ที่ประสงค์ขอจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัว ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกำหนดวันให้ท่านเดินทางมาดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัวต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 089 944677-114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา
14:00 – 17:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944677-114

เวลาติดต่อ 14:00 – 16:00 น.