ทะเบียนราษฎร / ทะเบียนครอบครัว

การตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นคำร้อง

ผู้ที่ประสงค์ขอจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัว ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกำหนดวันให้ท่านเดินทางมาดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัวต่อไป

 

การจดทะเบียนสมรส

การเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและ/หรือคำนำหน้าชื่อหลังสมรส

การจดทะเบียนหย่า

การเปลี่ยนนามสกุลและ/หรือ คำนำหน้าชื่อหลังการหย่า

การแจ้งเกิดตามกฎหมายไทย (สูติบัตรไทย)

คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

การแจ้งการเสียชีวิต (มรณบัตร)

การรับรองบุตร

การรับรองบุตรบุญธรรม

การขอสละสัญชาติ

 

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 089-944-677-110/114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944677114      เวลาติดต่อ 14.00-17.00 น.