สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก Königlich Thailändiches Generalkonsulat München  

ที่อยู่ (Adresse):        Törringstaße 20, 81675 Munich  

โทรศัพท์ (Telefon):     +49 (0)89 944 677 0  

โทรสาร (Fax.):         +49 (0)89 944 677 107   

อีเมล์:                  info@thaiconsulate.de 

เวลาเปิดทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 12.30 น.  
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 – 12.30 Uhr

Visumabteilung Tel. Auskunft: 14.00-17.00 Uhr
Visa Anträge Einreichen & Abholen 09.00 - 12.30 Uhr

แผนกกงสุล Konsularabteilung

Visumabteilung			+49 (0)89 944 677 112 
				

โทรศัพท์กลางแผนกกงสุล		+49 (0)89 944 677 110 เวลาติดต่อ 14.00-17.00
(Telefonnummer der Konsularabteilung)


โทรสารแผนกกงสุล (Fax.):		+49 (0)89 944 677 115 เวลาติดต่อ 14.00-17.00

อีเมล์แผนกกงสุล (E-mail):		consular@thaiconsulate.de

งานหนังสือเดินทาง:			+49 (0)89 944 677 111  เวลาติดต่อ 14.00-17.00

งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร	+49 (0)89 944 677 113  เวลาติดต่อ 14.00-17.00

งานทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน	+49 (0)89 944 677 114  เวลาติดต่อ 14.00-17.00

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน*  Notrufnummer     +49 (0)1520 212 5038* 

* หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อ จนท.แผนกกงสุล 
เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ 
ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย 
เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว 

*Notrufnummer: Bitte nur bei Notfälle!