เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

Königlich Thailändisches Generalkonsulat München
Törringstr. 20, 81675 München

การเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ:

  • จาก HBF ขึ้น U-Bahn สาย U4 หรือ U5 ลงสถานี Max-Weber-Platz ต่อรถ Straßenbahn สาย 17 ลงสถานี Bundesfinanzhof (เดินมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 150 เมตร)
  • จาก HBF ขึ้นรถบัส สาย 58 (มุ่งหน้า CityRing) หรือ สาย 68 (มุ่งหน้า CityRing) ลงสถานี Mauerkirchen Straße (เดินมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 400 เมตร) หรือ สถานี Wehrlestraße (เดินมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 350 เมตร)


Wegbeschreibung:
Straßenbahn 17, Haltestelle: Bundesfinanzhof
Nächste U-Bahn-Station: U4/U5 Max-Weber-Platz

 

Öffnungszeiten

แผนกกงสุล / Konsularabteilung

เวลารับบริการ / Besuchszeiten: Mo – Fr 09:00 – 12:30 Uhr 

โปรดตรวจสอบวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ / Bitte berücksichtigen Sie die Feiertage des Generalkonsulats

หมายเหตุ: ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องจำกัดการให้บริการด้านกงสุล จึงขอความกรุณาผู้ประสงค์รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่อง การปรับวันและเวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุล

 

Im Zeitraum der Ausbreitung von COVID-19 sind für das Königlich Thailändische Generalkonsulat gewisse Einschränkungen notwendig, daher wird allen, die konsularische Dienstleistungen benötigen, eine vorherige Terminvereinbarung vorgeschrieben.  Mitteilung des Generalkonsulats über Änderungen der Betriebszeiten der Konsularabteilung

 


หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ / Kontakt Telefonnummer und Email :

 

แผนกกงสุล / Konsularabteilung :

เวลาให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ / Telefonzeiten: Mo – Fr 14:00 – 17:00 Uhr

หนังสือเดินทาง / Reisepass:                                                        +49 (0) 89 944 677-111
นิติกรณ์ / Legalisierung:                                                             +49 (0) 89 944 677-113
วีซ่าและ COE สำหรับชาวต่างชาติ / Visa & COE für nicht-Thailänder:  +49 (0) 89 944 677-112 / +49 (0) 89 944 677-119
บัตรประชาชน / Thai ID:                                                              +49 (0) 89 944 677-114
ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัว / Meldewesen:                              +49 (0) 89 944 677-114
COE สำหรับชาวไทย / COE für Thailänder:                                     +49 (0) 89 944 677-114
แฟกซ์ / Fax:                                                                             +49 (0) 89 944 677-115

อีเมล์แผนกกงสุล /Konsularabteilung Email:                                   consular@thaiconsulate.de

 

สำนักงาน / Chancery :

ประชาสัมพันธ์ / Vermittlung:                                                       +49 (0) 89 944 677-0
แฟกซ์ / Fax:                                                                             +49 (0) 89 944 677-107

อีเมล์ประชาสัมพันธ์ / Vermittlung Email:                                        info@thaiconsulate.de

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน*  Notrufnummer     +๔๙ (๐)๑๕๒๐ ๒๑๒ ๕๐๓๘* 

* หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อ จนท.แผนกกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย
เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว

Notrufnummer: Nur bei Notfälle*

*Diese Notrufnummer ist nur für die Kontaktaufnahme mit dem Konsulatspersonal in Notfällen zu verwenden.
So z.B. in Notfällen, die das Wohlergehen, das Leben und das Eigentum von thailändischen Staatsangehörigen betreffen, oder in Fällen, in denen ein thailändischer Staatsangehöriger/eine thailändische Staatsangehörige zu einem kurzfristigen Besuch nach Deutschland eingereist ist und nach der Einreise seine/ihre Reisedokumente verloren hat.