ความประทับใจโครงการจิตอาสา 904

ความประทับใจโครงการจิตอาสา 904 จากภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และภารกิจการจัดฝึกอบรมฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ที่บ้านห้วยสะแพด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
The impression of the Royal Thai Volunteer 904 Project from the mission to support villagers in solving drought problems at Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province, and from the mission in organizing a training in the sample farm “resisting covid-19” model for villagers at Huai Sapad village, Chom Thong District, 

Chiang Mai Province.