ความประทับใจโครงการจิตอาสา 904

ความประทับใจโครงการจิตอาสา 904 ภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร และภารกิจการจัดฝึกอบรมฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 

ที่บ้านหนองลาด อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และบ้านดงเย็น อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
The impression of the Royal Thai Volunteer 904 Project from the mission to support villagers in solving drought problems at Phang Khon District,  

Sakon Nakhon Province, and from the mission in organizing a training in the sample farm “resisting covid-19” model for villagers at Nong Lat village, 

Khai Bang Rachan District, Sing Buri Province, and at Dong Yen village, Chom Thong District, Chiang Mai Province.