สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอแจ้งข้อมูลสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในรัฐ Bayern และ Baden-Württemberg เกี่ยวกับการเดินทางจากเยอรมนีเข้าประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เดินทางโดยสายการบิน
Semi-Commercial flights ได้แก่ (Thai Airways (เริ่ม 6 พ.ย. 63)/ Emirates Airline / Qatar Airways / Lufthansa / Etihad Airways / Austrian Airlines / Swiss Air / KLM /Eva Air (เริ่ม 25 ต.ค. 63) / Singapore Airlines / Air France /Cathay Pacific) สำหรับคนไทย และคนต่างชาติ

 

มีรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

     1) ซื้อตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินจาก เยอรมนี ไป กรุงเทพ ตามวันบินที่คุณต้องการ (เที่ยวเดียวหรือไป-กลับก็ได้ ตามที่คุณต้องการ สามารถเลือกสนามบิน วันเวลา เองได้ แต่ต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการด้านเอกสารกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างน้อย 10 วัน

 

      2) จ่ายเงินค่าโรงแรม ASQ สำหรับการกักกันตัว 14 วันเอง โดยต้องติดต่อจองโรงแรมด้วยตนเอง สามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ https://thaiconsulate.de/asq

 

      3)  การยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ : ต้องดำเนินการอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันเดินทาง

          

           คนไทย ยื่นเอกสารต่อไปนี้

          – ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบยืนยันการจองเที่ยวบิน

          – เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ASQ

          – สำเนาหน้าหนังสือเดินทางไทย

          ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หรือ ส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล์ที่ coe.munich@gmail.com

         

            คนต่างชาติ ยื่นเอกสารต่อไปนี้

          – ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบยืนยันการจองเที่ยวบิน

          – เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ASQ

          – เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามประเภทบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่

            https://thaiconsulate.de/coe

          และส่งเอกสารทั้งหมดให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล์ที่ consular@thaiconsulate.de

         

     4)  เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 3 ครบถ้วนแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการ ดังนี้

 

          คนไทย : เราจะส่ง link ให้ทางอีเมล์ เพื่อคนไทยดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันการเดินทาง จากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry) ส่งให้คนไทยทางอีเมล์

 

          คนต่างชาติ : แจ้งวันเวลานัดหมายให้เดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับเอกสาร “Certificate of Entry” และออก Visa ให้ต่อไป

 

 

ข้อมูลสำคัญ !!!
ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเช็คอินขึ้นเครื่องบินของสายการบิน Semi-Commercial flights ดังนี้

 

A.หนังสือรับรองการเดินทาง / Certificate of Entry ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ออกให้

 

B.ในกรณีคนต่างชาติ จะต้องมี Visa ที่ถูกต้อง

 

C.เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ASQ (เริ่ม check-in ในวันที่เดินทางถึงไทย)

 

D.ใบรับรองแพทย์ ออกเป็นภาษาอังกฤษ ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง หรือ Fit to Fly/Travel Health Certificate ซึ่งต้องออกเอกสารภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

 

E.ใบรับรองแพทย์ ออกเป็นภาษาอังกฤษ ยืนยันว่าปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 และผลการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งต้องออกเอกสารภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (สำหรับคนไทย: บางสายการบินต้องการเอกสารนี้ บางสายการบินไม่ต้องการ ท่านต้องตรวจสอบกับสายการบินด้วยตนเอง/สำหรับคนต่างชาติ: ต้องใช้เอกสารทุกกรณี)

 

หากไม่มีเอกสารตาม A. – E. สายการบินจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง !!!

 

************************************

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

19 ตุลาคม 2563a