ถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (รัฐ Bayern และรัฐ Baden-Württemberg)

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
ได้
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562


โดยในการลงทะเบียน ท่านสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้


วิธีที่ 1
 
ลงทะเบียนด้วยตนเอง

กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ด้วยตนเองที่เวบไซต์ด้านล่าง :

1) https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือที่

2) http://www.khonthai.com

โดยในการลงทะเบียนด้วยตนเองนั้น ท่านต้องมีเอกสารประจำตัวคือ  (1) บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และ  (2) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ข้อมูลกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์  ซึ่งวิธีนี้ ต้องดำเนินการภายในเวลา 18:00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลาในเยอรมนี) ซึ่งตรงกับเวลาปิดระบบลงทะเบียนส่วนกลางในประเทศไทย

 

วิดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจาก

– รู้ผลรวดเร็วที่สุด และท่านสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้สิทธิลงคะแนนเองได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะยืนยันการลงทะเบียนให้แก่ท่าน
– เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เลย

 

วิธีที่ 2 ลงทะเบียนโดยผ่านการช่วยเหลือของสถานกงสุลใหญ่ฯ

  • ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนตามวิธีนี้ ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ (2) หนังสือเดินทาง (passport)
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจากเวบไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
    (โปรดเลื่อนลงไปด้านล่าง ท่านจะพบตัวอย่างเอกสาร และสามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้โดยการคลิกที่แถบลิงค์ใต้รูปภาพ)

การยื่นเอกสารข้างต้นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถเลือกกระทำวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้ ดังนี้

ก) เดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง (สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน) ยื่นต่อฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 12:30 น. และ 14:00 -16:30 น.)
– สามารถมากรอกคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้  และหากนำสำเนาเอกสารประกอบมาด้วย ก็จะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การมอบอำนาจ นั้น ผู้มอบอำนาจต้องกรอกคำร้องขอลงทะเบียนและแนบเอกสารเสมือนมายื่นเอกสารด้วยตนเอง แต่เพิ่มใบมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทนตนในการขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาด้วย ตัวอย่างเอกสารปรากฏตามภาพด้านล่าง

การยื่นเอกสารลงทะเบียนตามทางเลือกในข้อ (ก) นี้ ต้องเดินทางมายื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข) ส่งเอกสารถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบคำขอลงทะเบียน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (และโปรดระบุที่มุมซองจดหมายว่า “เลือกตั้ง”)

 

ค) ส่งเอกสารถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางโทรสาร (แบบคำขอลงทะเบียน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

ที่อยู่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
Törringstrasse 20, 81675 München

(Strassenbahn สาย 17 สถานี Bundesfinanzhof)

โทรสาร
+49 (0)89 944 677 107 / 089 944 677 115

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์
+49 (0)89 944 677 0 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 12:30 น.)

+49 (0)89 944 677 110
+49 (0)89 944 677 111
+49 (0)89 944 677 113
+49 (0)89 944 677 114
(จันทร์ – ศุกร์ 14:00 – 17:00 น.)

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (PDF)

 

 

 

แผ่นประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (PDF)

 

 

 

 

แบบคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (PDF)

 

 

 

 

หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (PDF)