การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท่านที่พลาดโอกาสการลงทะเบียนเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร หรือลงทะเบียนฯ แล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ
1. กรอกแบบ ส.ส. 1/8 (download ที่นี่)
2. เตรียมหลักฐานประกอบ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งท่านรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
3. ส่งแบบ ส.ส. 1/8 ที่กรอกแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบ มายื่นให้สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยอาจส่งมาทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ Königlich Thailändisches Generalkonsulat, Törringstr. 20, 81675, München) หรือ มายื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นให้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้
ท่านจะต้องส่งแบบ ส.ส. 1/8 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ส่งไปยังประเทศไทยต่อไปค่ะ
ทั้งนี้ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งของท่าน จะเป็นการรักษาสิทธิทางการเมืองของท่าน ดังนี้
1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. การสมัคร ส.ส., ส.ว., สถ. (สมาชิกสภาท้องถิ่น), ผถ. (ผู้บริหารท้องถิ่น), กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
3. การเป็นข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
4. การเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ มิวนิก ก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งที่เยอรมนีได้ เพราะชื่อจะยังอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประเทศไทย ดังนั้น หากประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถดำเนินการ ดังนี้

 

1. เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประเทศไทย (ณ หน่วยเลือกตั้งในอำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน) ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

 

หรือ

 

2. หากไม่กลับประเทศไทย สามารถยื่นแบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และส่งไปรษณีย์ไปที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่นี่ (Download file แบบ ส.ส. 1/8)

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ท่านที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แต่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง
กรุณาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยด่วน ที่หมายเลข hotline เลือกตั้ง โทร. 0151 294 03739

 

 

 

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2562

คลิปวีดีโอวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

หากท่านยังไม่ได้ลงคะแนน กรุณาศึกษาขั้นตอนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ

 

 

ข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดส่งซองบรรจุบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านได้รับซองเอกสารเลือกตั้ง กรุณาดำเนินการตามเอกสารแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ (ซึ่งบรรจุอยู่ในซองเอกสารด้วยแล้ว) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาพด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศ กสญ. เรื่องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

 

ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ตรวจสอบทางอินเตอร์เนท ที่
https://www.bora.dopa.go.th/Election/Elecenter/popout/enq/index.php
โดยกรอกเลขบัตรประชาชนในช่องว่าง และกด “ค้นหาข้อมูล”
หากมีชื่อขึ้น กรุณาตรวจสอบ 2 บรรทัดล่างสุด ซึ่งควรจะปรากฎข้อมูล ว่า
ขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ : นครมิวนิก
ประเทศที่ขอใช้สิทธิ : เยอรมนี
หากข้อมูล 2 บรรทัดล่าง ไม่ตรงตามนี้ หรือ
หากไม่มีชื่อขึ้นเลย
กรุณาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามช่องทางด้านล่าง (ข้อ 2 หรือ  ข้อ 3)
2. ติดต่อขอตรวจสอบรายชื่อที่
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
ที่อยู่ : Törringstr. 20, 81675 Munich
(เฉพาะ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 12:30 น. / 14:00 – 16:30 น.)
3. ติดต่อสอบถามสถานกงสุลใหญ่ฯ
ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข: 0151 294 03739 (เฉพาะ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30 – 12:30 น. และ 14:00 – 17:00 น.)
หมายเหตุ : กรณีที่ตรวจสอบตามช่องทางต่างๆ ข้างต้นแล้ว แต่ไม่ปรากฏชื่อของท่าน
กรุณาส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียน* มาที่อีเมล์
munichelection@gmail.com

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เท่านั้นค่ะ
* เอกสารยืนยันการลงทะเบียน คือ
– เอกสารที่ท่าน print เก็บไว้ / แคปหน้าจอไว้ ซึ่งจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ (กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเอง)
– เอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มอบหรือส่งให้ท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ ค่ะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ :
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ทางไปรษณีย์ ภายในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย

 

ประกาศ 3_2 นร.-(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
ได้ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562


โดยในการลงทะเบียน ท่านสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้


วิธีที่ 1
ลงทะเบียนด้วยตนเอง

กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ด้วยตนเองที่เวบไซต์ด้านล่าง :

1) https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/หรือที่

2) http://www.khonthai.com

โดยในการลงทะเบียนด้วยตนเองนั้น ท่านต้องมีเอกสารประจำตัวคือ  (1) บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และ  (2) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ข้อมูลกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์  ซึ่งวิธีนี้ ต้องดำเนินการภายในเวลา 18:00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลาในเยอรมนี) ซึ่งตรงกับเวลาปิดระบบลงทะเบียนส่วนกลางในประเทศไทย

 

วิดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจาก

– รู้ผลรวดเร็วที่สุด และท่านสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้สิทธิลงคะแนนเองได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะยืนยันการลงทะเบียนให้แก่ท่าน
– เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เลย

 

วิธีที่ 2 ลงทะเบียนโดยผ่านการช่วยเหลือของสถานกงสุลใหญ่ฯ

  • ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนตามวิธีนี้ ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ (2) หนังสือเดินทาง (passport)
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจากเวบไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
    (โปรดเลื่อนลงไปด้านล่าง ท่านจะพบตัวอย่างเอกสาร และสามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้โดยการคลิกที่แถบลิงค์ใต้รูปภาพ)

การยื่นเอกสารข้างต้นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถเลือกกระทำวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้ ดังนี้

ก) เดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง(สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน) ยื่นต่อฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 12:30 น. และ 14:00 -16:30 น.)
– สามารถมากรอกคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้  และหากนำสำเนาเอกสารประกอบมาด้วย ก็จะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การมอบอำนาจ นั้น ผู้มอบอำนาจต้องกรอกคำร้องขอลงทะเบียนและแนบเอกสารเสมือนมายื่นเอกสารด้วยตนเอง แต่เพิ่มใบมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทนตนในการขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาด้วย ตัวอย่างเอกสารปรากฏตามภาพด้านล่าง

การยื่นเอกสารลงทะเบียนตามทางเลือกในข้อ (ก) นี้ ต้องเดินทางมายื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข) ส่งเอกสารถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบคำขอลงทะเบียน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562(และโปรดระบุที่มุมซองจดหมายว่า “เลือกตั้ง”)

 

ค) ส่งเอกสารถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางโทรสาร(แบบคำขอลงทะเบียน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

ที่อยู่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
Törringstrasse 20, 81675 München

(Strassenbahn สาย 17 สถานี Bundesfinanzhof)

โทรสาร
+49 (0)89 944 677 107 / 089 944 677 115

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์
+49 (0)89 944 677 0 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 12:30 น.)

+49 (0)89 944 677 110
+49 (0)89 944 677 111
+49 (0)89 944 677 113
+49 (0)89 944 677 114
(จันทร์ – ศุกร์ 14:00 – 17:00 น.)

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (PDF)

 

 

 

แผ่นประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (PDF)

 

 

 

 

แบบคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (PDF)

 

 

 

 

หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (PDF)