ถึง ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง (เฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนไทย)

  ตามที่ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียงประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ให้การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในเขตกงสุล รวมถึงประเด็นการขอคืนภาษี เงินประกันสังคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพ่อครัว/แม่ครัวไทย ที่มาทำงานที่สหพันธ์ฯ และจะกลับไปประเทศไทย นั้น

  สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในเขตกงสุล รวมถึงประเด็นการขอคืนภาษี เงินประกันสังคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพ่อครัว/แม่ครัวไทย ที่มาทำงานที่สหพันธ์ฯ และจะกลับไปประเทศไทย (อบรมเป็นภาษาเยอรมัน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และภาษีชาวเยอรมัน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ (Törringstraße 20, 81675 Munich) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรด้านอาหารไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง

  ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง (เฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนไทย) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ไม่เกินร้านอาหารฯ ละ 1 – 2 คน แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณา ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางอีเมล์สถานกงสุลใหญ่ฯ info@thaiconsulate.de หรือทางโทรศัพท์ได้ที่นางอรภา มิเคสกา +49 (0) 89 944 677 151 ดังรายละเอียดร่างกำหนดการฝึกอบรมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย                    ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีจำกัด สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบุคคล จำนวน และร้านอาหารไทยฯ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

 

**เปลี่ยนเป็นเริ่ม 14.00 น.**

 

ดาวโหลดร่างกำหนดการ