ตามที่ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครมิวนิก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครมิวนิกประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนา ให้คำปรึกษา ปรับปรุง และดูแลเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ของร้านอาหารไทยให้มีความสวยงาม ทันสมัย และดึงดูดลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะจัดการฝึกอบรมด้านการพัฒนา ให้คำปรึกษา ปรับปรุง และดูแล เว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ให้แก่ร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ณ ร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ที่ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสและช่องทางธุรกิจให้ร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (เฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนไทย) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

(Downloadแบบตอบรับ)

ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์สถานกงสุลใหญ่ฯ info@thaiconsulate.de หรือทางโทรศัพท์ได้ที่นางอรภา มิเคสกา +49 (0) 89 944 677 100